fbpx

Parola 1990/2

Parola Folyóirat 1990/2

Lehetőségek az átképzésben: Jegyzetek egy Szolnokon szervezett információs konferenciáról

A gazdaság a kis- és középméretű vállalkozások irányába mozdul, ezért az átképzésben is gyors változásokra van szükség. A munkanélküliek száma jelenleg a foglalkoztatottak 1%-a. A legfőbb feladat számukra kialakítani egy sajátos, egyéni haladást segítő képzési programot, amellyel képessé teszik az egyént nem csak a szakmára (írni-olvasni tudás, kommunikációs készség-fejlesztés, és szakképzés). Előtérbe kerül más rétegeknél […]

Egyesületek, alapítványok figyelmébe, devizakedvezmények: Nem kell devizahatósági engedély

A Magyar Közlöny 1990. 11. számában jelent meg a pénzügyminiszter 5/1990. (II.7.)PM rendelete a devizagazdálkodásról szóló korábbi rendeletmódosításáról. Ebből emelünk ki egy részt az alábbiakban.

Azonosság-különbség-érdekképviselet

Azonosság ¦ különbség ¦ érdekképviselet címmel két füzet jelent meg a Heves Megyei Tanács és a Művelődési Központ kiadásában. A füzetekben többek között az 1945 előtti és a mai egyesületekről, ifjúsági szervezetekről szerepelnek részletes ismertetők, de az egyesületalakítás gondolatával foglalkozók is sok hasznos információt találnak a kiadványban. Beszerezhető: a Heves Megyei Tanács Ifjúsági és Sportosztályán.

Embertől emberig: Gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan

MI AZ ICEA? Egy nemzetközi, nem hivatalos, közösségi neveléssel foglalkozó egyesület. 1974-ben alapították az USA-ban és ma már több, mint 80 tagországával az egész világra kiterjed tevékenysége. A szervezet célja, hogy felkarolja a jó gyakorlati kezdeményezéseket és a mind jobban szélesedő hálózaton keresztül elterjessze azokat.

Hogyan állítható vissza egy településen az általános iskola?

Helyi intézményt – így iskolát is – a jelenlegi jogszabályok értelmében a helyi tanács testülete hozhat létre, szüntethet meg vagy szervezhet át. Ez a hatáskör jelenleg egyértelműen a tanácstestület döntési jogkörébe tartozik.

Mellékelten közöljük a felnőtt-képzésre, átképzésre vonatkozó hatályos jogszabályokat:

1. MT. 7/1988. rendelete az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról 2. A pénzügyminiszter 5/1989. rendelete az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás költségeinek megállapításáról, viseléséről és elszámolásáról. 3. A művelődési miniszter 3/1989. rendelete a felnőttek szakmunkásképzéséről, egészségügyi szakiskolai, valamint gépírói és gyorsírói szakiskolai oktatásának megfelelő képzéséről, továbbá egyes munkaköri szakképzésekről. 4. A művelődési miniszter 4/1989 rendelete a szakközépiskolákban […]

Nyilatkozat

A Csepeli Szabadművelődési Konferencián megjelentek kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy Szövetséget hoznak létre a települési önkormányzatok megalakulása előtt, azok kulturális önkormányzatának létrejötte és támogatása érdekében. A Szövetséghez a már megalakult Szabadművelődési Tanácsok, az Ideiglenes Szabad Művelődési Tanácsok, mint települési kulturális önkormányzatok, a különféle kulturális egyesületek, szervezetek és érdeklődő magánszemélyek csatlakozhatnak.

Intenzív Gazdaiskola Csitáron

Nógrád megyében immár négy éve működnek népfőiskolák, faluszemináriumok. Ezek közül is elsősorban említésre méltó az erdőkürti népfőiskola, amely éppen május 17-én tartotta záróünnepségét. Mindenféleképpen meg kell említenünk a kállói első bentlakásos Katolikus Népfőiskolát, a patvarci Paraszt-Népfőiskolát, a kállói Cigány Népfőiskolát.

VÁLLALKOZÓI GAZDAISKOLÁK

A nagyrábéi, az epöli és a csitári fejlesztésben egyaránt a vállalkozásra való felkészülés igénye merült fel. Egyesületünk elkezdte keresni azt a szakmai hátteret, amelyet a mai helyzetben a legmegbízhatóbbnak és legautentikusabbnak tart arra, hogy segítse a vidéki emberek gondolkodását, saját esélyeik latolgatását, döntéseik előkészítését.

Gazdanapok Nagyrábén

Nagyrábén az önazonosság kérdésköre és az egzisztenciális gondok kerültek a fejlesztői munka homlokterébe. (A részletes jegyzőkönyvet ld. Lemezújság 1990. 2. sz. Groskáné Piránszki Irén: Közösségfejlesztés Nagyrábén cím alatt). Azok a nagyrábéi lakosok, akik a múlt értékeinek összegyűjtésére, a hagyományok felelevenítésére, vagyis a hagyományosabb értelemben vett közművelődési munkára szánták magukat, csalódottan tapasztalták, hogy a nyilvános beszélgetéseken […]

Vállalkozások, érdekképviselet, kistermelői szövetkezetek

Cséri Péter előadása a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai napján, 1990. április 16-án (rövidített változat)

HÍRADÁS EPÖLRŐL

Epöl Komárom-Esztergom megye egyik kis községe, ahol a lakosok száma nem éri el a 700 főt. A megyei középfokú szakmai tanfolyam hallgatóinak kerestünk eredetileg gyakorló helyszínt az animátoriközösségfejlesztő módszer megismeréséhez és gyakorlásához. A program szakmai irányítója az OKK Módszertani Intézetének jeles munkatársa, Vercseg Ilona volt. Így talán természetes, hogy titkon megfogalmazódott bennünk a remény, hogy […]

Jézussal egy fedél alatt: Kultúrotthon avatásra

Jól emlékszem, hogy amikor hírét hallottam (talán Kamarás Pistától? Deme Tamástól?), hogy katolikus kultúrotthont szeretnének valakik Budapesten, egy megyei továbbképzésen azonnal elmondtam a hírt. Megmosolyogtak. Magam is bizonytalan voltam, hiszen onnan nézvést bizony mindegy volt, hogy Rákospalotán-e vagy Budafokon. A kételkedőknek sem adhattam pontos választ, csak a fejemet vakartam helyette. A szünetben egy hivatalnok meg […]

A didergő demokrácia és az önkormányzatok

Egyszer volt, hol nem volt, a Dunán innen, a Dunán túl egy ország, amelynek népe demokráciáról, szabadságról álmodott. Elűzve a gonoszt demokratikusan megválasztotta pallérait, akik majd felépítik az oly régóta áhított szabad élet házát.

Íme az ember!: Beszélgetések az emberről

“A könyv szerves következménye egy “embertan” elnevezésű tantárgynak, amely az Oktatáskutató Intézet Zsolnai József és Kocsis Mihály vezette kísérletének keretében próbáltatott ki, előbb a jászberényi, majd a sárospataki tanítóképző főiskolákon.

Falusi levél az egyetemistákhoz

Kedves Fiatalok! 1990. január 26-án olyan kíváncsian fogadtunk Titeket, mint ahogy érkeztetek. Február 8-án nekünk úgy fájt az elválás, mint nektek, amint búcsút mondtatok a Hernádvölgyének, Borsó és Gergely hegy erdőinek és történelmi titkainak. …”Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Felsőoktatási Tanácsadó Szolgálat.” “Társadalomkutató terepgyakorlat.”

VISSZA AZ ISKOLÁKAT!

Egyházasdengeleg Nógrád megyében egy 610 lelkes kis falu, Szirák társközsége. A falunak elöljárósága van, helyben alsó tagozat működik helyben, a felsősök Szirákra járnak. A hetvenes évekig az állami iskola felső tagozata még helyben működött. – Mikor és hogyan merült fel az iskola visszakövetelésének gondolata? – kérdezem Mladoniczki Mihálytól, a helyi Faluvédő Egyesület egyik tagjától.

Biblosz Alapítvány a Barcsi Városi Könyvtár támogatására

A helyi demokrácia kialakulásában és érvényesítésében meghatározó szerepű a folyamatos tájékozódás és az ismeretek nyilvánosságát mindenki számára kínáló intézmény fenntartása.

Még csak megtűrtek vagyunk...

A napokban, papírgyűjtés közben, egy 1931-es Dunántúl elnevezésű újságot talált egyik gyermekem, amelyben egy szalagcikk arról tudósít, hogy Pécs városában a szűkös anyagi helyzet miatt az egyesületek költségvetését az előző évihez viszonyítva csökkenteni kellett. Ezután tételesen fel is sorolja az egyesületeket és a támogatás összegeit.

Együtt élni egy otthonban

A bárkához tartozás indítéka a sérült személy kiáltása: “Van-e hely számomra ezen a földön és a te szívedben?” A Bárka olyan Család, amelynek szívében az értelmi fogyatékos személy áll. Keresztény Közösség, mely az Evangéliumból él.

"LAPOZZUNK!" Újságíró tábor helyi lapok készítőinek

A Közösségfejlesztők Egyesülete és a KURIR című új napilap egyhetes gyakorlati tábort szervez falvak, városok-városrészek, egyesületek és más közösségek által kiadott (vagy indulni készülő) helyi lapok szerkesztőinek készítőinek.

Közösségfejlesztés Nagyrábén

Az előzményekről A nagyrábéi Művelődési Ház 1989 októberében kezdeményezte és segítette, hogy a debreceni Kölcsey Művelődési Központ középfokú népművelő tanfolyamának hallgatói Vercseg Ilona irányításával terepgyakorlaton vegyenek részt a községben. A tanfolyam hallgatói a nagyrábéi művelődési ház népművelői is.

Folyamatokban gondolkodni

Rövid híradást közöltünk előző számunkban az Iváncsán elindult gazdaiskoláról. Ennek részleteiről kérdeztem a kezdeményezőt, Rédli Lászlót.

Felhívás az Új Szabadművelődési Mozgalom támogatására

1990. február 23-25-én Révfülöpön, a szabadművelődési mozgalom 42 évvel ezelőtti államosításának és megszüntetésének helyszínén találkozóra gyűltek össze az állampolgári kezdeményezésre születő kulturális mozgalmak és a kialakuló művelődési önkormányzatok képviselői, támogatói.

Közösségfejlesztés Nógrád megyében

A Közösségfejlesztők Egyesülete 1989. április 8-án alakult meg. Az országos egyesület a közösséghiányos térségek fejlesztéséért dolgozik. Intézményünk tagja e szervezetnek, a nógrádi fejlesztők helyi öntevékeny közösségek létrehozásán fáradoznak már több éve.

Betűk méretezése
Kontraszt