Helyi Demokrácia Műhely – Teret adunk a helyi együttműködéseknek

2023/1

A Civil Kollégium Alapítvány (CKA) lengyel és szlovák partnerekkel megvalósuló projektje az önkormányzati szereplőket (politikusokat, civil referenseket) és a civil szervezeteket egy platformra hozza össze fontos ügyek, problémák mentén,  melynek a Helyi Demokrácia Műhely nevet adtuk.

Az egész ötlet abból indult ki, hogy 2019-ben részt vettem egy csereprogramban az Egyesült Államokban, ahol egy hónapot Washington DC-ben, a Local Progress nevű szervezetnél dolgoztam. Politikusokat és civileket szerveznek össze progresszív ügyek mentén, felerősítve hangjukat, támogatva országos és helyi akciókat az ügyeik megnyerése érdekében. Hazaérve úgy gondoltam, valami hasonlót lenne érdemes itthon kipróbálni, és a Civil Kollégium Alapítvány felkarolta az ötletet. Elkezdtünk pályázni az elképzeléssel különböző helyekre, végül sokadik nekifutásra sikerrel jártunk, és 2022-ben elindítottunk egy pilotprojektet regionális (szlovák és lengyel) partnereinkkel közösen.

A cél az volt, hogy a tenni akaró önkormányzati képviselőket helyzetbe hozzuk, hiszen a programban résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy az általuk képviselt közösségeket aktívan támogassák, képviseljék ügyeiket, miközben a civil szervezetek szakmai, szakértői támogatást nyújtanak számukra a rendeletalkotási vagy -módosítási folyamatban. A civil szervezetek pedig anélkül érhetnek el sikereket a számukra fontos ügyekben, hogy közvetlenül kapcsolódnának a politikai szereplőkhez. A program különböző képzéseken keresztül lehetőséget ad a fejlődésre mind az önkormányzati szereplőknek (részvételidemokrácia-technikák, közösségszervezési alapok), mind a résztvevő civil szervezeteknek (az önkormányzati működésbe való bekapcsolódás). Ez a kölcsönösen előnyös helyzet biztosít termékeny táptalajt a gyümölcsöző kapcsolatok kialakulásának.

A nemzetközi együttműködés és a kölcsönös tapasztalatcsere révén a résztvevők betekintést nyerhetnek abba is, hogy a szomszédos országokban miként zajlanak a hasonló szabályozási, rendeletalkotási folyamatok, és mi történik az alulról szerveződő kezdeményezésekkel.

Bízunk benne, hogy a most formálódó program idővel egy ismert szerveződéssé nőheti ki magát, nevet szerez, és így támogatása sokat jelenthet egy helyi képviselőnek az önkormányzati választások előtt. Az emberek tudni fogják, ha egy képviselő a Helyi Demokrácia Műhely tagja, akkor rá biztosan számíthatnak a helyben élők. Ha a jövőben tovább tudjuk bővíteni a résztvevők körét, akkor olyan aktív, változásra törekvő önkormányzati szereplők hálózatát hozzuk létre, akik az alulról jövő helyi kezdeményezéseket felkarolva akár országosan is eredményeket érhetnek el. Képesek együtt dolgozni a pártpolitikán felülemelkedve, szolidárisak egymással és közösségeikkel.

A civil szervezetek számára forrásokat és kapcsolati hálót biztosít ügyeik hatékonyabb képviseletéhez a helyi politikusok bevonásával, társadalmi kapcsolataik és bázisuk fejlesztésével. A civil szervezetek és választott helyi tisztségviselők hálózatalapú platformja erősítik hatalmukat és szervezőképességeiket. Mindkét felet felkészíti a tudatosabb együttműködésre a demokratikus keretek fennmaradásáért folytatott küzdelemben, a progresszív társadalmi kérdések képviseletében. Célunk a demokrácia önkormányzati szintű erősítése, a helyi politikusok és civil szervezetek közötti együttműködés elősegítése, a bizalom és a kölcsönös megértés kialakítása. Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában a demokratikus intézmények válsága erodálja a helyi önkormányzatokat. Erősíteni kell a helyi közösségek és a helyi politikusok közötti kapcsolatokat a helyi szintű hatalom növelése, a helyi közösségek önrendelkezésének helyreállítása és a döntéshozatalban betöltött szerepük növelése érdekében.

Magyarország

A programot egy kapcsolatépítő beszélgetéssorozattal indítottuk, amelyben civil és politikai szereplők, valamint önkormányzati képviselők vettek részt. A beszélgetések alapján kiválasztottuk azokat a képviselőket, akik elkötelezettek a közös munka és az együttműködési platform létrehozása mellett, nyitottak a részvételi technikák alkalmazására, hogy a helyiek számára a legfontosabb témákat felkarolják. Szívesen dolgoznak együtt a civil szereplőkkel, akiket bevonhatunk az együttműködésbe és a jogszabályalkotásba.

A települések és képviselők kiválasztása szervezetünk korábbi kapcsolataira, aktív közösségek és helyi civil szervezetek ajánlásaira épült. Bár a program kölcsönös előnyökre épül, és úgy gondoljuk, hogy ez kiváló lehetőség a résztvevő képviselők számára, előfordult, hogy egyes résztvevők nem tudtak elegendő időt szánni a közös munkára, és nem tudják elérni a kitűzött célt, célokat. Ilyenkor igyekszünk a képviselővel a kapcsolatot fenntartani, de nem vonjuk be őket a további képzésekbe, műhelymunkába.

A képviselők által felvetett problémákat a részvételi demokrácia eszközeivel próbáltuk megerősíteni, pontosítani (online kérdőívek, nyilvános fogadóórák, egyéni utcai beszélgetések). Fontos volt, hogy a téma egyformán fontos legyen a programban részt vevő képviselő, a helyileg aktív civil szervezetek és nem utolsósorban a választópolgárok számára is.

Az ügyválasztási folyamat lezárulta után kerestük meg azokat az országos civil szervezeteket, akik a témákban megfelelő szakmai hátteret tudtak biztosítani, szakértelmükkel segíteni tudták az ügyhöz kapcsolódó teendők megtervezését, megvalósítását.

A szereplők megtalálása után indítottuk el a képzési folyamatunkat, aminek alapvetően két célja volt. Egyrészt megfelelő szakmai ismeretekkel felruházni mind az önkormányzati szereplőket, mind a civil partnereket, másrészt kialakítani azokat a kis csapatokat, melyek a későbbiek folyamán a mentor segítségével közösen dolgozni fognak az ügyek megvalósításán.

Munka közben – csoportos megbeszélés

Összességében elmondható, az eddigi találkozók és a közös munka eredményeként egy jó közösség alakult ki, amelynek tagjai a jövőben nem csak a saját ügyeiken szeretnének dolgozni, hanem nyitottak a többi résztvevő önkormányzattal és civil szervezettel való együttműködésre is. Szeretnének tanulni egymás jó gyakorlataiból, és együtt szeretnének dolgozni olyan kérdésekben, mint a társadalmi igazságosság, a környezetvédelem, az emberi jogok és a demokrácia fejlesztése.

A program eredményeként 6 településen 8 különböző kérdés mentén indult el a közös gondolkodás. Budapest I. kerületében részvételi eszközök bevonásával szeretnék megújítani a civil pályázati rendszert. Budapest II. kerületében egyrészt a társasházi közösségek jogi segítését tűzték ki célul, másrészt az iskolák körüli forgalom újragondolásával közösségi tervezési folyamatot is szeretnének elindítani a biztonságosabb és gyalogos-barátabb közlekedés érdekében. Budapest VIII. kerületében egy kis közterület átalakítása kapcsán közösségi tervezési projekt indult. Üllőn az ipari parkok okozta levegő- és zajszennyezés csökkentése a cél. Szentendrén egy régi közlekedési problémát szeretnének megoldani a környék lakóinak bevonásával. Nagytarcsán is van egy hasonló közlekedési eset, de dolgoznak a helyi szociális rendelet átalakításán is. Talán itt jutottunk a legmesszebbre, mert a helyi képviselőtestület már megszavazott egy közel hatmillió forintos költségvetést a civil partnerrel közös munkára.

A HDM magyar résztvevői a Szentendrei Városháza előtt

Nemzetközi konferenciát rendezünk 2023 márciusában, hogy megosszuk a programmal kapcsolatos tapasztalatainkat. A program végén, áprilisban visszajelzést kérünk az összes résztvevő civil szervezettől és önkormányzati résztvevőtől, hogy megfelelően kiértékelhessük a programot, levonhassuk a tanulságokat.

Szlovákia

A kísérleti évben a CKO (Center for Community Organizing) programban végzett munkájának célja az volt, hogy Zólyom városában egy olyan platformot hozzon létre a civil szervezetek számára, ahol a helyi civil szervezetek megvitathatják azokat a kérdéseket, amelyeken dolgoznak, és szorosabbra fűzhetik az együttműködést az önkormányzat képviselőivel és más fontos szereplőkkel. Ezt sikerült is megvalósítani!

Választási vitafórum a zólyomi Civil Házban

A platformnak köszönhetően kialakult egy közvetlen együttműködés a helyi fejlesztési stratégiák tervezésében a civilek és az önkormányzat között, valamint kijelenthetjük, sikerült jobban megérteni Zólyom városában az emberek igényeit és azokat a problémákat, melyek az embereket érdeklik, foglalkoztatják (pl.: több együttműködés a helyi roma közösséggel, parkolás, zöldterületek, biztonság, gyerekeknek szánt területek, útjavítás). Az önkormányzati választások előtt az emberek jobb rálátást kaptak a helyi képviselőjelöltekről és programjaikról, valamint arról, kik azok, akik érdeklődnek az állampolgári részvétel iránt, akik nyitottak a civil társadalommal való szorosabb együttműködésre. Talán egy kicsit ennek a programnak is köszönhetően a polgárok megértették az önkormányzati választások fontosságát, többen pedig úgy döntöttek, hogy a passzivitás helyett csatlakoznak bizonyos civil szervezetek kezdeményezéseihez, és aktívan részt vesznek a közélet formálásában.

A következő két év célja, hogy továbbra is megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy a civil szervezetek összekapcsolódjanak más szereplőkkel, elsősorban az önkormányzat, de a zólyomi üzleti és tudományos élet szereplőivel is. Ugyanilyen platform létrehozását tervezzük Besztercebányán is. Az ilyen összekapcsolás nagyon ritka a szlovák viszonyok között és nagyon örülünk, hogy ez a program lehetőséget ad erre.

Lengyelország

A közügyekben az alulról építkező kezdeményezések lehetőségének tudatosítása lehetőség a helyi politika számára, hogy igazán fontos kérdésekkel foglalkozzanak. A másik oldalon pedig lehetőséget ad az aktivisták és civil szervezetek képviselőinek közéleti jelenlétére. A Helyi Demokrácia Műhely felhívja a figyelmet arra, nemcsak központi, felülről érkező utasítások vannak, hanem a helyi szintű politika is hatással lehet a közvetlen környezetre, és érdemes ezekbe a helyi folyamatokba bekapcsolódni.

A programban résztvevő aktivisták, civilek és szakértők kiterjedt és szerteágazó kapcsolatrendszerre tettek szert és ennek eredményeként tevékenységük és a helyi önkormányzatokra gyakorolt befolyásuk megerősödött. A műhelymunkákon résztvevő önkormányzati szereplők pedig ismereteket és eszközöket szereztek civil szervezetekkel kapcsolatos tevékenységeik hatékonyságának növeléséhez, emellett értékes kapcsolatokra tettek szert, amelyek idővel stratégiai partnerséggé fejlődhetnek.

A Ruda Śląskán működő csoport egy választási kampány keretében vizsgálta az önkormányzattal való együttműködés lehetőségeit. Mivel időközi választásról volt szó, lehetőség nyílt a régió politikai légkörének tesztelésére és a helyi együttműködések felkészítésére a közelgő választási szezonra. A Sziléziai Klímamozgalomhoz és a CTF-hez (Common Thing Foundation) kötődő aktivisták a program segítségével elindítottak egy együttműködést a helyi önkormányzattal: közösen megszerveztek egy közmeghallgatást.

rudaNED3

Ezzel az együttműködéssel sikerült jobban megalapozniuk a jelenlétüket a helyi közösségben és tudatosítani az emberekben a klímaváltozással járó következményeket. Azt tervezik, hogy a program segítségével a sziléziai városokban kidolgozzák a különböző közösségek, ezen belül is a hátrányos helyzetű közösségek közös programját, melyet a helyhatósági választásokon induló jelöltek elé terjesztenek, majd együtt dolgoznak megoldási javaslatokon. Ennek a munkának fontos eleme lesz az éghajlatváltozás kérdése, a közösségekre gyakorolt hatása és annak csökkentésére tervezett szükséges intézkedések.

 

Összességében elmondhatjuk, a tanulóévünkben minden országban sikerült fontos kezdeményezéseket elindítani, serkenteni az együttműködést a helyi politikai szereplők és a civilek között. Azt is megtanultuk, ez a munka extra energia- és időbefektetést igényel a résztvevőktől, de cserébe valódi sikereket tudnak felmutatni. Bízunk benne, a Helyi Demokrácia Műhely és az általa támogatott helyi politikusok, szereplők száma egyre gyarapodni fog országhatáron belül és kívül egyaránt.

 

Szerző:

Szabados Péter 2002-ben a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán műszaki menedzser szakon, majd később 2010-ben a Corvinus Egyetemen Nemzetközi Kapcsolatok szakon szerzett diplomát. 2010 – 2014 között a XIII. kerületi önkormányzatban volt képviselő, és párhuzamosan dolgozott a fővárosnál is. 2019-től a Civil Kollégium Alapítvány munkatársa. Kezdetben forrásteremtés, későbbiekben pedig különböző nemzetközi projektek koordinálása lett a feladata. Szívén viseli a civil társadalom sorsát, de ugyanakkor tisztában van az önkormányzatok működésével és szerepével is.