A SASAKAWA KÖZÉP-ERUÓPA ALAP egy évtizednyi működése és stratégiája

2000/2

A Sasakawa Közép-Európa Alap (Sasakawa Central Europe Fund, SCEF) 1990-ben jött létre a Nippon Foundation 40 millió dolláros adományából. A Sasakawa Peace Foundation egyik regionális intézményeként a SCEF helyi kezdeményezések finanszírozásában működik közre és saját programokat is szervez. Működési területe egyenlőre a Cseh Köztársaságra, Magyarországra, Lengyelországra és Szlovákiára korlátozódik.


A Sasakawa Közép-Európa Alap finanszírozási tevékenységének megtervezése és végrehajtása során a cél a közép-európai országok társadalmi fejlődésének segítésén keresztül a térség és Japán közötti kapcsolatépítés. Mint magánkézben levő nonprofit pénzalap, a kölcsönös együttműködés új, innovatív formáit kutatják. Ezzel egyidőben nyitottak arra, hogy a régiót érintő kezdeményezéseikben együttműködjenek más nemzetközi alapítványokkal az európai és az észak-amerikai térségből. Céljaik megvalósítása során azonban úgy kívánnak eljárni, hogy közben tiszteletben tartják a régió országainak eltérő igényeit és sajátosságait.
A Sasakawa Közép-Európai Alap programjai tehát kettős célt szolgálnak:
1. Japán és a közép-európai országok közötti kapcsolatépítés.
2. A közép-európai államok fejlődésének elősegítése olyan programok ösztönzésével, amelyek elősegítik a régión belüli együttműködés kialakulását és a régió bekapcsolódását a nemzetközi együttműködés rendszereibe az élet legkülönbözőbb területein.

A SASAKAWA KÖZÉP-EURÓPAI ALAP
EDDIGI MŰKÖDÉSE

Az elmúlt tíz évben az Alap három programot támogatott. Az Alapítvány jóvoltából közép-európai vezetők Japánban szerezhettek tapasztalatokat. Emellett az Alap ismeretterjesztő és oktatási tevékenységet is finanszírozott, valamint a civil szféra fejlődését támogatta.
1. Az elmúlt tíz esztendőben több mint 200 közép-európai vezető a politikai, a tudományos és a civil szféra, valamint a média képviselői közül japán tanulmányúton vett részt. Ezzel lehetővé vált számukra, hogy közvetlenül megismerkedhessenek azzal a fejlődési modellel, mely Japán- és a távol-keleti országok sajátja. Ez a tapasztalat mintaként szolgálhatott ahhoz, hogy a programban részt vevő vezetők hatékonyan közreműködjenek a térség demokráciájának stabilizálásában és a piacgazdaság kiépítésében.
2. Annak érdekében, hogy a SCEF hozzájáruljon a piacgazdaság eszméjének elterjesztéséhez és megszilárdításához, többek között ismeretterjesztő televíziós programok elkészítését finanszírozta mind az általános és középiskolás korosztály, mind pedig a szélesebb nyilvánosság számára. Ezek között voltak hagyományos oktató műsorok és olyan, kifejezetten a Japán fejlődést bemutató adások is, amelyek közép-európai kutatók ország-specifikus elemzéseit tartalmazták a japán modell átvételével kapcsolatban.
3. Ami a civil szféra és a társadalmi kezdeményezések támogatását illeti, Lengyelországban és Szlovákiában ifjúsági alapítványokat hozott létre, valamint segítséget nyújtott a Szlovák Külpolitikai Társaság oktatási és információs tevékenységéhez. Csehország-ban, Lengyelországban és Magyarországon nonprofit információs központok regionális szervezőtevékenységét és a társadalomba való szervesebb beilleszkedését támogatta. Végül, de nem utolsó sorban, Csehországban és Szlovákiában a Sasakawa Enviromental Award (Sasakawa Környezetvédelmi Díj) a környezetvédelem területén aktív civil szervezeteket jutalmazta.

PROGRAMFINANSZÍROZÁSI
ALAPELVEK

Az elmúlt tíz év tapasztalatainak összegezésével egyidőben a SCEF új tervezetet készített elő a közép-európai országok támogatására a 2000-től 2005-ig terjedő időszakban. A munkaterv három finanszírozási kategória köré épül:
1. Japán és a közép-európai országok közötti csereprogramok:
A SCEF olyan csereprogramokat támogat, amelyek elősegítik a közép-európai országok Japánhoz való közeledését az alábbi té-makörökben:
– a nonprofit szervezetek és a civil társadalom megszervezése
– a társadalom viszonya az öko-turizmushoz
– a kelet-európai politikai és gazdasági rendszerváltás
– kulturális pluralizmus
2. A közép-európai országok 21. században elfoglalt helye a világban:
Manapság, tíz évvel a közép-európai országok demokratikus forradalmai után a gazdasági és szociális átalakulás tovább folytatódik. A térség országainak új utakat kell keresniük a szorosabb együttműködéshez, valamint ki kell egyenlíteniük a nyugat- és a közép európai értékrend és gondolkodásmód közötti különbségeket. Mindezt szem előtt tartva a SCEF olyan programokat kíván támogatni, amelyek előmozdítják:
– a közép-európai országok regionális együttműködését,
– a tapasztalatok és szakértelem térségen belüli cseréjét,
– a régió szerepének vizsgálatát a globális méretű ügyek megoldásában.
3. A nonprofit szervezetek szerepe a civil társadalom megszervezésében:
A közép-európai nonprofit szervezetek olyan személyiségek helyi kezdeményezéséből születtek, akik fontos szerepet játszottak a demokratikus átalakulásban. A nonprofit szervezetek saját utakat fedeztek fel a civil társadalom mozgósítására. Mindez a civil szervezetek társadalomszervező tevékenységének új modelljét jelentheti. A régió nonprofit szervezeteivel szemben megfogalmazódik az az elvárás, hogy kivegyék részüket a civil társadalom eszméjének megvalósításából. Fontos érdek, hogy tevékenységük összhangba kerüljön a valós társadalmi igényekkel, új problémákra tapintsanak rá, és ezeket rugalmasan és hatékonyan kezeljék. Azért, hogy e szervezetek eleget tehessenek ezeknek az elvárásoknak, a SCEF a civil szervezetek következő tevékenységeit segíti:
– a nonprofit szféra információszerzésének elősegítése,
– közösségfejlesztő tevékenységek,
– környezetvédelem,
– társadalompolitikai tervek megfogalmazása.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

Annak érdekében, hogy a Sasakawa Közép-Európa Alap támogatását élvezzék, a pályázatoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
1. Követelmények a projektekkel szemben:
– megfeleljenek a SCEF céljainak és a programfinanszírozási alapelveinek,
– egybeessenek az adott ország sajátosságaival és fejlesztési igényeivel.
2. Pályázatra jogosult szervezetek:
– oktatási és kutató intézmények.
– nonprofit szervezetek.
3. Nem támogatható tevékenységek:
– ingó és ingatlan vagyontárgyak vásárlása, építkezés,
– hozzájárulás a működési költségekhez,
– nyereségérdekelt tevékenység,
– alapkutatás,
– válsághelyzetben nyújtott gyorssegély.
4. Támogatási időszak:
A támogatási megállapodásokat 1 évre kötik, és évente újítják meg legfeljebb három évre.

PÁLYÁZTATÁSI ELJÁRÁS

A SCEF szívesen fogad és elbírál minden innovatív javaslatot. A pályázatokat levélben kell benyújtani, és a következő tartalmi követelményeknek kell megfelelniük:
1. a program céljának vázlatos bemutatása,
2. végrehajtási terv,
3. részletes költségvetés,
4. rövid ismertető a pályázó szervezetről.
Figyelem! Bár a támogatási megállapodások csak egy évre köttetnek, és évente meg kell újítani őket, maguk a projektek három éves időszakot is felölelhetnek.
Nincs leadási határidő, de a pályázóknak érdemes figyelembe venniük a SCEF éves munkatervét, amely szerint:
1. a programok általában áprilisban vagy júliusban kezdődnek, ehhez a projekt tervezetét előző év szeptemberéig le kell adni,
2. a szeptemberben vagy decemberben kezdődő programok tervezetét előző év márciusáig kell leadni.
Kérjük, vegyék azt is figyelembe, hogy Japánban a költségvetési év vége márciusban van, ezért a projekteknek március végéig kell befejeződniük.
A pályázókat a SCEF rögtön az értékelési eljárás után értesíti az eredményről. Az értékelés sikere érdekében további információkat kérhetnek a pályázó szervezettől.

A pályázatokat az alábbi címre kérik beküldeni:
Sasakawa Central Europe Fund (SCEF)
The Sasakawa Peace Foundation
The Sasakawa Hall
3-12-12 Mita, Minatoku, Tokyo 108, Japan, (Tel: 81-3-3769-2091
Fax: 81-3-3769-2090); www.spf.org.
A Sasakawa Közép-Európa Alap a továbbiakban is támogatni kíván hasznos és értékes programokat a közép-európai országokban és ehhez továbbra is számít
Elnök: Akira Iriyama

SASAKAWA KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ

A Sasakawa Peace Foundation keretei között működő Sasakawa Közép-Európa Alap első ízben hirdeti meg Magyarországon a Sasakawa Környezetvédelmi Díjat (Sasakawa Peace Foundation Enviromental Award). A Díj a környezetvédelmi problémák innovatív megközelítését jutalmazza. A régió országai között elsőként Csehországban és Szlovákiában hirdették meg 1994-ben.

Projektek
A 2000. évi díj olyan projektekre vonatkozik, amelyek 1999-ben valósultak meg. További követelmények a projektekkel szemben, hogy a környezetvédelemhez kapcsolódjanak, és társadalmi szerepvállalást tartalmazzanak.

Díjak
1. díj: 6000 USD; 2. díj: 4000 USD; 3. díj: 2000 USD.
Ezen kívül az első helyezett szervezet képviselője Japán tanulmányúton vehet részt.

Értékelés
A projekteket kétlépcsős eljárás során értékelik. A helyi értékelő bizottság kiválasztja a legjobb öt pályázatot. Ezután a Sasakawa Peace Foundation székhelyén, a Sasakawa Közép-Európa Alap főtitkárságán születik meg a végleges döntés.

Később kerül kihirdetésre:
· a Sasakawa Környezetvédelmi Díj helyi koordinátorának neve és elérhetősége,
· a jelentkezések leadásának határideje,
· a helyi értékelő bizottságra vonatkozó információ.

További információért Jana Kadlecovához, a Sasakawa Közép-Európa Alap regionális képviselőjéhez fordulhatnak az alábbi e-mail címen: mailto:spf@changenet.sk