VE-GA Szövetség

1995/2

Az égbolt legfényesebb csillagának nevét viselő országos gyermek és ifjúsági szervezet kialakulása 1978-ban kezdődött meg Szentes városában. Központja ma is itt található (6600 Szentes, Kossuth u. 17. VI/32.). Háromezernyi résztvevőjének hat regionális központba tömörült negyvenhárom önálló csoportja összetett, elsősorban helyi érdekvédelmi, kulturális, szociális és önsegítő tevékenységet végez.


A VE-GA “sajátos érzelmi, szellemi, módszertani közeg”. Sajátos, mert a legnemesebb emberi értékeket, az ezekből kibontakozó életmódot élhető realitásként kezeli. Minden reklám és csinnadratta nélkül fejleszti ezt az életmódot a saját kereteiben és a környezetében, már tizenöt év óta.
Szellemisége integráló jellegű. Képes az igényeihez igazítani és befogadni minden hasznos elméletet, módszert és gyakorlati megoldást. Nem kapcsolható azonban egyetlen ideológiai, politikai irányzathoz sem. Ezek tekintetében sokszínű.
Rokon vonásai vannak szellemiségében a Waldorf pedagógiával, Popper Péter gondolatvilágával és az önsegítő alternatív közgazdasági csoportok felfogásával.
Véleményünk szerint a boldoguláshoz és a boldogsághoz fűződik a legalapvetőbb emberi jog.
Az ennek lehetőségét megalapozó harmóniához pedig a belső és külső béke megteremtésén, az önvallók kiteljesedésén keresztül visz az út.
A személyiség kiteljesedés önalkotó folyamat, amely azonban csak bensőséges közösségekben bontakozhat ki. A vegások közösségeiben pedig minden más hatásnál hangsúlyosabb a társak környezete. A közösség szerepe – értékhordozóként és formálóként – sokkal tudatosabb és hatékonyabb a motivációk és az identitás kialakulásában a megszokottnál.
A közösségek fejlesztésének tudatosan követett metodikája pedig minden esetben valamilyen értékhordozó alkotótevékenység kibontakoztatása.
A közösségek fejlődésének érzékelhető dinamikája vegás szemmel a következő:
A védekező jellegű közönyösséggel jellemezhető egyének csoportjából alakulhat ki – megfelelő vezetéssel – az ún. családszerű közösség. Ez teremti meg az emberi kapcsolatok és az egyéni önbizalom biztos bázisát.
Ezt követően a probléma-, az akció-, a tevékenység- és az érdekközösségi szakaszokon átfejlődve juthat el a közösség az önálló, alkotó közösség állapotába.
Ebben a folyamatban a résztvevők személyisége is jelentősen fejlődhet, gyarapodhat. Cél, hogy önálló, felnőttrangú személyiséggé fejlődjenek.
A közösség fejlődése nem visszafordíthatatlan. Külső és belső hatásokra megtorpanásokkal, visz-szaesésekkel kell számolni, de a fejlődés ezen felül is ciklikus. Léteznek ugyanis olyan fejlődési ciklusok, amikor egy, már bejárt, fejlődési út ismétlődése válik szükségessé magasabb minőségi szinten…
A VE-GA-ra jellemző tevékenységek köre folyamatosan bővül és színvonaluk jelentősen fejlődött.
A kezdeti sport- és túracsoportok, népi és manuális műhelyek, valamint a szellemi és módszertani műhelymunka részterületei mára már szétdifferenciálódtak, intézményesültek.
A mai VE-GA széleskörű országos és helyi, ezen belül pedig iskolai érdekvédelmi munkát végez és segít.
Kulturális programjának homlokterében a népi hagyományőrző, a képzési, az irodalmi-drámai és az animációs tevékenységek állnak.
Különös figyelmet szentelünk a gyerekeknek. Nekik és csoportjaiknak szól pályázataink, játszóházaink és táboraink jelentős része. Évek óta módszeresen foglalkoznak fiatal felnőttjeink kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekekkel. A sport, természetjáró és környezetvédelmi programok minden VE-GA csoport életének természetes részei.
Különös jelentőséget tulajdonítunk az ún. TÖRŐDÉS célprogramunknak, amelynek keretében – az anyagi lehetőségeink által megszabott határokig – sikerrel karoljuk fel a munkanélküli tizenéves fiatalokat és fejlesztjük munkaerő-piaci képességeiket.
A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség “TÖRŐDÉS Célprogramjának” rövid ismertetése
A VE-GA Szövetség nem kifejezetten a hátrányos helyzetű tizenévesek szervezete, de kialakulásától – 1978-tól kezdve a résztvevők jelentős hányada hátrányos helyzetű. állampolgári értelemben azonban a VE-GA mindinkább hátrányos helyzetűnek tekinti az ifjúság egészét.
A felhasználható pénz, idő és energia hiánya mind általánosabb, az érdemi társadalmi részvétel készségei hiányoznak vagy szűk csoportok sajátos monopóliumai. A hátrányok kézzelfoghatóan mutatkoznak meg a jogok érvényesítéséért, az anyagi feltételekért és a munkahelyekért folytatott versenyben.
A felnövekvő fiatalok számára alapvető probléma ez és alapvető igényük, hogy változtassanak ezen.
Egy szerves társadalmi közösség abból és arra épül, hogy a résztvevőinek szüksége van rá (egymásra), hogy segítse problémáik kezelését, igényeik kielégítését – így és ezért célja a VE-GA-nak, hogy segítse a fenti igény elérését. A kialakult helyzet kedvező megváltoztatásáért dolgoztuk ki a TÖRŐDÉS Célprogramot, mint egy sokéves tevékenység érett változatát és kezdtük meg gyakorlati megvalósítását Szentes városban.
Alapelvei, résztevékenységi és módszertani megoldásai nem hordoznak – okvetlenül – speciális vegás vonásokat, ezért a program bármelyik, erre felkészült ifjúsági szervezet által megvalósítható.
A TÖRŐDÉS Célprogram három fő eleme a következő:
– Sajátos (segítői, pedagógiai és mentálhigiénés) módszertani együttessel működtetett fejlesztő kisközösségekbe való bevonás (ezek bázisa a – kifejezetten ezekre a célokra kialakított – VE-GA Pince, de már készülnek más helyek is).
– Módszeres képzés és képességfejlesztés, megfelelő képességfejlesztési modulokkal (előadás, konzultáció, gyakorlati foglalkozás).
– Vállalkozási gyakorlati ismeretek szerzésére alkalmas termelési folyamatba való bevonás (pl. kézműves műhelyek) piacszervezéssel, illetve lebonyolítással.
A célprogram egyes szakaszainak előkészítésében, szervezéseiben, bonyolításában és értékelésében partnereink más érintett intézmények (iskolák, hivatalok, intézmények és társadalmi szervezetek).

Információ, kapcsolatfelvétel:
Koromné Seri Anikó 6600 Szentes, Kossuth út 17. VI/32.