Új érdekfeltáró fórum alakult Tatabányán

1994/5

Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere a négyéves önkormányzati testületi tevékenységet elemezve felveti a kérdést: ,Ki jeleníti meg a közösségi akaratot? A választópolgárok maguk, társadalmi szervezeteik vagy megválasztott önkormányzati képviselőik?” A feltett kérdésre a válasz az, hogy a közakarat több síkon jelentkezik.


Az első választásokat követően a civil szféra lefejeződött és új ,elitet” kellett a felszínre hozni. Ugyanakkor tapasztalható, hogy a különböző érdekképviseleti szervezetek, civil tömörülések egyre határozottabban nyilvánítják ki a véleményüket. Ezt felismerve s ennek jelentőségét értékelve 1993 elején Tatabányán fontos kezdeményezés indult, melynek célja a különböző társadalmi csoportosulások állásfoglalásainak rendszeres, folyamatos megismerése és bekapcsolása az önkormányzati döntéshozatali folyamatba. 1993 tavaszán így jött létre az Új Érdekfeltáró Fórum (UFO).
Az UFO célja Tatabánya lakosságának életviszonyaival, a létbiztonsággal, foglalkoztatással, képzéssel, a társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatos kérdések véleményezése, az álláspontok összehangolása. A fórum tagjai az adott problémakör kapcsán saját szervezetüket, illetve a lakosság meghatározott csoportjait képviselik. Az alakuló ülésre a szervezők közel 100, a városban működő szerveződést hívtak meg, olyanokat, amelyeket az új bíróságon társadalmi szervezetként, egyesületként jegyeztek be.
A fórumnak öt oldala van:
– önkormányzat
– társadalmi szervezetek, egyesületek
– szakmai szervezetek
– érdekvédelmi szervezetek
– pártok
Az üléseken az oldalak 2-2 választott delegáltja, szóvivője vesz részt, a témáktól függően alkalmanként 2-3, tanácskozási joggal felruházott szakértővel együtt. A delegáltak, a szóvivők képviselik saját oldaluk – előzetesen egyeztetett – véleményét az adott kérdésekben. A megalakult fórum kidolgozta működési technikáját, megalkotta saját ügyrendjét: miként legyen terepe a közös gondolkodásnak, kívánatos esetekben hogyan kerüljenek javaslatai a döntéshozók elé. Az eltelt másfél év alatt nagyon behatóan megvitatta a környezetvédelem, a munkanélküliség és foglalkoztatás, valamint a közgyűlés külön felkérésére: a távhőszolgáltatás rendelettervezetét. Ez utóbbit éppen az UFO véleményezése miatt vette le napirendjéről a képviselőtestület.
A már működő s egyre határozottabban és olajozottabban tevékenykedő fórum jogállásával kapcsolatos vita akkor keletkezett az önkormányzati képviselők között, amikor logikusan következő lépésként a – közgyűlés 1/1993. (I. 21.) Kgy. sz. határozatával létrehozott – testületet illeszteni kellett volna az önkormányzati döntéshozatali mechanizmusba. Több önkormányzati képviselő problémája az volt, hogy bármely a helyi ügyek vitelében ténylegesen érvényesülő, döntést befolyásoló jogkör megléte lényegében korlátozza a választott közgyűlés hatáskörét. Véleményünk szerint a fórum tagjai nem általános, hanem ,csak” civil szervezeti választáson nyerték el delegátusi tisztüket. A viták ellenére a közgyűlés összességében az UFO létét és szerepét elfogadta, sőt a legutóbbi közgyűlésen – módosítva a közgyűlési SZMSZ-t – úgy határozott, hogy a közgyűlés üléseire – tanácskozási joggal – meg kell hívni az Új Érdekfeltáró Fórum oldalainak delegáltjait, s a meghívóval együtt kézbesíteni kell részükre az írásos előterjesztéseket is. Tatabányán tehát, a kezdeti hibák és nehézségek ellenére immár ,teljes legalitással” működik az Új Érdekfeltáró Fórum, amely a későbbiekben jó lehetőséget nyújt arra, hogy a civil szféra közvetlenül is bekapcsolódhasson a helyi döntéshozatal folyamatába.
Az Új Érdekfeltáró Fórum fő feladatai – az eddigi tapasztalatok alapján – a következőkben körvonalazhatók:
– Egy-egy társadalmi csoport tipikus problémáinak, érdekeinek feltárása, általános értékelése, a különböző társadalmi érdekek egyeztetése. (A fórum egyedi eseteket nem vállal fel, kizárólag tipikus problémákkal foglalkozik.)
– Egy-egy társadalmi csoport által képviselt érdekekre vonatkozó koncepcionális kérdések kialakítása, véleményezése.
– Egyes problémakörök, helyi társadalmi gondok feloldására javaslatok kidolgozása, közreműködés a választott testület döntéseinek előkészítésében.

Hubay Győző
a Társadalmi Egyesülések Szövetsége
Komárom-Esztergom megyei elnöke,
az UFO szóvivője