Nonprofit Média Központ Alapítvány

2002/3

Minden civil szervezetnek elemi szüksége, hogy munkáját szűkebb és tágabb környezete megismerje, ismertté tegye magát célcsoportjai, partnerei, a törvényhozás, az adományozók és a közvélemény előtt. A médiahasználat az a terület, ahol az önkéntes szektorban dolgozók talán a legkevésbé felkészültek. E felismerés következtében tapasztalataink szerint egyre jelentősebb az igény szolgáltatásokra és olyan képzésekre, amelyek alapvető ismeretek, technikák, gyakorlati alkalma zások átadásával képesek hozzájárulni a nonprofit szervezetek társadalmi ismertségéhez.

Magyarországon az írott és elektronikus sajtó munkatársai sincsenek igazán felkészülve a civil társadalom, a nonprofit szektor sajátosságaiból. Számukra a civil szervezetek által végzett tevékenységek, események nem jelentenek valódi hír értéket.

Ezért tartjuk egyik legfontosabb feladatunknak, hogy gyakorlati képzésekkel és különféle szolgáltatásokkal segítsük a nonprofit szektor önmegjelenítő képességének a fejlesztését; a hiteles, érdekes, értékeihez hű jelenléthez a társadalmi kommunikációban.

A Nonprofit Média Központ Alapítvány céljai:

  • A civil társadalom, az önkéntes szektor szereplőinek aktív média használatra, és alkalmazásra való speciális gyakorlati felkészítése; a médiumokhoz való hozzáférés szélesítése
  • A civil társadalom jelenlétét erősítő, a nonprofit szervezetek által közösségi módon működtetett nyomdai és elektronikus médiumok , információs hálók, hírcsatornák, tudósítói hálózatok létrejöttének, felkészítésének és működtetésének szakmai segítése, támogatása
  • A civil társadalom média megjelenésének elősegítése speciális szolgáltatások (képzések, PR, média anyagok tervezése, kivitelezése) nyújtásával
  • Országos civil hálózatok és a média szakmai együttműködéseinek generálása, koordinálása
  • Médiához kapcsolódó speciális szakmai rendezvények , innovatív kreatív új együttműködések létrejöttének előmozdítása (ösztönző rendszerek, társadalmi elismerést megjelenítő díjak, etikai norma rendszer stb.), tapasztalatcserék szervezése, hiányt pótló kutatások elindítása, kiadványok, tanulmányok, kézikönyvek stb. publikálása.
  • Nemzetközi kapcsolatok és hálózat kiépítése, működtetése, szakmai együttműködések generálása, információ csere, szakember cserék, nemzetközi publikációs lehetőségek létesítése, nemzetközi szakmai fórumok létrehozása és működtetése.

A közhasznú szervezeteként bejegyzésre került Nonprofit Média Központ Alapítvány alapítói:

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete

Ez a szakmai szövetség a közösségi rádiózás területéről gyűjtött össze és visz ebbe az intézménybe tapasztala tokat, kapcsolatokat, s valamennyi infrastruktúrát.

HANDICAP Alapítvány

Elsősorban a sérültek és fogyatékkal élők körében szerzett gyakorlati és elméleti tapasztalatokat, a médiához való hozzáférés lehetőségeinek, szükségleteinek megismerésében és akadályainak lehetséges elhárításában.

Együttműködő partnerek:

Közösségfejlesztők Egyesülete

A helyi közösség bevonásában, a társadalmi részvétel fejlesztésében, a lokális cselekvési lehetőségek kimunkálásában, a közösségi médiahasználat gyakorlati megteremtésében rendelkezik jelentős praxissal ez a szervezet

Magyar Teleház Szövetség

Az aprófalvakban, kistelepüléseken működő intézmények országos szövetsége. Ezek a helyi intézmények a kistelepülések kommunikációs központjai, a helyi közösség földrajzi adottságaiból eredő hátrányait igyekeznek csökkenteni. Ebben a törekvésükben a helyi kisközösségi rádiók is fontos eszközökké válhatnak.

Civil Rádió FM98

Független Médiaközpont

Magyar Művelődési Intézet

A Nonprofit Média Központ tevékenységei– Tervezet –

I. Képzések:

A civil társadalom számára

Területei:

– A média alapvető sajátosságai

– Médiakapcsolatok építése, hogyan készítsünk híreket önmagunkról?

– Hogyan alapítsunk és működtessünk közösségi alapon helyi rádiót, újságot, televíziót

– Teleházak – a kistelepülések kommunikációs csomópontjai

– Az Internet közösségi felhasználása

– Speciális médiaalkalmazások (reklám, kampány, hír, stb.)

– Kisközösségi rádiók alapítása és működtetése

Felkészítés a profi média munkatársai számára a nonprofit szektor ismereteiből

Akkreditált képzések:

– Közösségi munkások médiával kapcsolatos szakmai képzése

– Nonprofit menedzser képzés elemeként

II. Szolgáltatások – a nonprofit szektor számára

III. Kapcsolatépítés generálása, együttműködések koordinálása,

IV. Új innovatív lehetőségek kezdeményezése, média szakmai elmozdulások serkentése:

– Médiaképzésben való speciális témák: pl. sérültséggel élő emberek média kapcsolatával összefüggő kérdések: a média akadálymentesítése

– Médiatörvény, ill. médiaetika változtatásában való aktív közreműködés

– Médiához kapcsolódó speciális szakmai rendezvények , ösztönző rendszerek, társadalmi elismerést megjelenítő díjak alapítása, ösztöndíjak alapítása, kutatások elindítása, kiadványok megjelentetése

V. Nemzetközi kapcsolatok és hálózat kiépítése, működtetése

VI. Piaci médiaszolgáltatások

A Nonprofit Média Központ Alapítvány székhelye:

1066 Budapest Ó utca 11. I/6.

Telefon : (36)-1-3111-855

E-mailhandicap@interware.hu

Ügyvezető: Liling Tamás

Az Alapítvány munkáját nonprofit szakemberek, a közösségi média működtetésében gyakorlott specialisták, technikusok, informatikusok, jogászok és a közösségi fejlesztőmunka szakértői segítik.