Közösségszolgálat Alapítvány

1993/5

A Postabank és Takarékpénztár Rt., a Kós Károly Egyesülés és a Közösségfejlesztők Egyesülete 1993 nyarán
Közösségszolgálat Alapítvány néven új szervezetet alapított a települések humán fejlesztését elősegítendő.

Az Alapítvány kuratóriumának elnökeként ezúton adunk hírt e szervezetről, céljairól, működésének lehetőségéről. Egyúttal kérem, ha az Ön, vagy az Ön által vezetett szervezet céljai, szándékai nem ellentétesek a mieinkkel, legyen partnerünk, hogy összefogva eredményesebben láthassuk el közös feladatunkat.


Az Alapítványt az alapítók által delegált illetőleg felkért kuratórium irányítja, amelynek tagjai dr. Horváth Piroska a Postabank és Loydl Tamás a Belügyminisztérium főosztályvezetői, Makovecz lmre a Kós Károly Egyesülés és Varga A. Tamás a Közösségfejlesztők Egyesülete képviselői. A kuratórium ügyvezető titkára dr. Kováts Flórián. Az Alapítvány székhelye a Magyar Művelődési Intézet Budapest /., Corvin tér 8. sz. alatti székháza, telefon: 201-5728, fax: 201-4892.
Az Alapítvány a helyet adó intézettel bérleti jogviszonyt létesített és vele együttműködési szerződést kötött.
Természetesen nem véletlen az Alapítványnak a Magyar Művelődési Intézetben való elhelyezkedése. A Közösségszolgálat Alapítvány arra a szakmai munkára támaszkodik , amelyet az itt alkalmazott szakemberek majd az általuk is alapított és ugyancsak ide bejegyzett Közösségfejlesztők Egyesületének több tucatnyi tagja végzett el szerte Magyarországon az elmúlt évtizedben. Helyi település és közösségfejlesztő teljesítményük eredménye az a társadalomfejlesztő gyakorlat, amit az Alapítvány életre hívói gyámolítandónak, fejlesztendőnek és terjesztendőnek gondoltak. Az alapítvány a rendelkezésére álló erőforrásokat nem pénzügyi támogatások szétosztására szánja, hanem egy szakmai segítőhálózat felállítására és működtetésére. Ezért a kuratórium alakuló ülésén úgy döntött, hogy kistáji, megyei vagy regionális Közösségszolgálatokat alakít, amelyek munkatársait meghívásos pályázat útján keresi és alkalmazza. A meghívásos pályázat lezajlott, a munkaszerződések megkötésére 1993. szeptember 1jétől kezdődőleg sor került illetőleg kerül november és 1994. január folyamán, majd az azt követő időben. A Közösségszolgálatok helyiségeinek kialakítása napjaink feladata, azok felszerelése jelenleg történik.
Az Alapítvány – még egy évig csak ideiglenes – Szervezeti és Működési Szabályzata a Közösségszolgálatok számára széleskörű szakmai önállóságot biztosít. Alapvetően a településfejlesztésben érdekelt intézmények és hivatalok, a vállalkozásfejlesztési, munkaügyi és szociális szervezetek, a helyi vagy a kistáji, megyei, regionális és akár országos civil szerveződések, valamint a helyi önkormányzatok, az önkormányzati társulások körében remélik együttműködő partnereiket. A Közösségszolgálatok alapvető feladata a helyi civil társadalom működésbe lendítése és folyamatos működésének elősegítése, amit komplex szemlélettel, a helyben adott körülményekre fordított maximális figyelemmel közelítenek meg. Bizonyos, hogy e néhány Közösségszolgálat néhány szakembere képtelen mindenhol mindezt megoldani. Természetes tehát, hogy céljaink között szerepel a konkrét fejlesztések széleskörű megismertetése és népszerűsítése, a megvalósult vagy éppen folyamatos gyakorlat és a közösségfejlesztő szemlélet oktatása, a közösségfejlesztők (akár posztgraduális) képzése. Az Alapítvány a jelenlegi és a jövőbeni alkalmazottak illetőleg az együttműködő közösségfejlesztők információcseréje, egymás munkájának megismerése, megerősítése és segítése érdekében szakmai kollégiumot működtet. Ez a társaság hivatott az Alapítvány szakmai stratégiájának megfogalmazására. Ezt ez év végéig közreadjuk. A társaság egyidejűleg az oktatás-képzés tanári kara, a közösségfejlesztés hazai terjedésének és terjesztésének elsődleges szakmai felelőse. A már megalakult Titkárság mindezek hátterét biztosítja és a távlatos működés feltételeinek megteremtésén dolgozik.
Az Alapítvány állami és politikai szervezetektől független jogi személy; ebbéli önállóságát a későbbiekben is biztosítani akarja és tudja. Társadalomfejlesztő munkájában természetes partnerének gondolja azonban a legkülönfélébb állam i, a gazdaság és településfejlesztésben felelős szervezeteket. A kiépülő együttműködés során a fejlesztések humán feltételeinek megvalósítását, az emberek képességfejlesztését és együttműködésük megszervezését érvényesítené.
A kuratórium elhatározott szándéka, hogy jelenlegi és leendő Közösségszolgálatait a lehető leghamarabb önálló kistáji, megyei vagy regionális alapítványokká fejlessze, amelyhez együttműködést vár és remél a legkülönfélébb, az adott táj fejlesztéséért felelős vagy felelősséget érző és viselő hivataltól, szervezettől, szerveződéstől. Távlatosan tehát nem a ma még jellemző munkaadói szerepét akarja növelni, hanem inkább e gondolkodásmód hazai és nemzetközi képviseleteként és fórumaként kíván működni. Természetesen vállalja a leendő helyi alapítványok részbeni finanszírozását, és anyagi lehetőségei függvényében későbbi pályázataival támogatni szeretné a legkülönfélébb helyi fejlesztő programokat.
A kuratórium elhatározott szándéka az is, hogy a közösségfejlesztői teljesítményt, helyi közösségszolgálatainak és a leendő kistáji, megyei vagy regionális alapítványok munkájának piacképes eredményeit értéknek minősítve azt nem csupán ingyenes szolgáltatásként, hanem költségtérítésért biztosítsa. Meggyőződése ugyanis, hogy bizonyos település és társadalomfejlesztési szolgáltatásoknak ára lehet, különösen, ha a javaslatok fölhasználásával egy vállalkozás megindítása, egy település vagy egy településrész élete, valamely közigazgatási feladat sikerrel jár, megoldódik vagy takarékosabb lesz. Így nyert bevételük saját fönntartásukra illetőleg más feladatok finanszírozására fordítható. Hosszú távon jó lenne elérni azt az arányt, amely a boldogabb sorsú országokban mintegy harmadnyi állami és harmadnyi szponzori támogatást, ám egyharmadnyi működési bevételt jelent.
Az Alapítvány kuratóriuma és szakmai kollégiuma a kialakított szervezetről, annak teljesítőképességéről, munkájáról és céljairól – a már említett kiadvány megjelenésével egyidejűleg – szakmai tájékoztatót tart, amelynek helyéről és időpontjáról értesíteni fogjuk és arra szeretettel várjuk. Helybéli közösségszolgálataink munkatársai ugyanezt saját működési körzetükben is megteszik. Kérjük, hogy fogadja megértéssel esetleges jelentkezését, bemutatkozását és leendő munkáját; egyidejűleg bíztatni szeretnénk, hogy keresse legközelebb dolgozó munkatársunkat ötleteivel, kívánságával, együttműködési szándékával. Természetesnek tartjuk azt is, hogy közös cselekvést és együttes munkát nem azonnal lelünk; működésünket azonban hosszú távra tervezzük, amelynek során bizonyára akadnak majd átgondolásra érdemesíthető érintkezési pontok. Új szervezetként számunkra már az is örvendetes, hogy e sorok végigolvasásával megismerkedett .velünk és reméljük, hogy későbbi ismereteit cselekvéseink eredményeiből szerezheti majd. ¦