Közösségi megoldások a szociális tevékenységekben, a Joób Olivér Szeretetintézmény munkájában

2010/1

Intézményünk fenntartója a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Egyház. 1996-ban alapították, amikor még csak szociális étkeztetést végzett Nyíregyháza területén. Ma már a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötött feladatátvállalási szerződés értelmében végez a szociális étkeztetésen (kb. 300 fő/nap) kívül családsegítést, házi segítségnyújtás, működtet két tanyagondnoki szolgálatot és egy idősek klubját (20 fő).
Az intézmény ellátási területén kb. tízezer lakos él. Két típusú településrészből áll: egy kertvárosi részből (családi-házas városrész) és egy 23 bokortanyából álló külterületi részből. A tanyai területeken közel 2000 lakos él.

I. Bevezetés

A hely, ahol dolgozunk

A Kertváros Nyíregyháza város szerves része, könnyen megközelíthető, több típusú közszolgáltatás is található itt. A tanyai területekre azonban ez közel sem jellemző. A legkisebb bokortanyán a lakosok száma még a húszat sem éri el, de a legnagyobb közel 250 lakosú. Van olyan bokortanya, amely közvetlenül a város szélén van, jól megközelíthető, de a többségükre az jellemző, hogy több kilométerre található a várostól, s földúton érhető el nagyon nehezen. A tanyák többsége elöregedő, kihaló településrész. Elsősorban idős özvegyasszonyok laknak itt. Közszolgáltatásokkal nagyon rosszul ellátott terület, ahol maximum a mozgó posta és néhány kilométerre kisbolt van.
Van azonban egy-két jól megközelíthető bokortanya, ezeket főként a városból kitelepültek lakják. Kövesúttal, megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkeznek. Közszolgáltatások ugyan itt sincsenek, de az ide költöző fiatal és középkorú családok számára a város könnyebben elérhető.
A tanyai életre jellemző volt, hogy az egy tanyában élők tudtak egymás életéről, problémáiról. Létezett egy bizonyos jelző-, illetve segítő rendszer, amit szerintem hasznos lenne visszaállítani a rászorulók elérése, segítése, a biztonságérzet növelése érdekében.

– a hagyományos közösségi élet elemei
A közösségi életre természetes igénye van az embereknek. Ennek vannak még megnyilvánulásai az egyházi, ünnepi alkalmak, spontán szervezések, szomszédsági lét során, de sajnos különböző okok miatt (távolság, elöregedésből adódó nehézségek, egészségügyi okok stb.) csökkentek a lehetőségek a tartalmas közösségi lét megvalósítására.

– kiköltözők (összetétele vegyes)
Jellemző a tanyai területeken, hogy a nyugdíjhoz közeli korosztály vagy a fiatal házasok, akik régi családi ingatlannal rendelkeznek, kiköltöznek tanyai területre az olcsóbb élet reményében.

– növekvő elszegényedés
Ez a jellemző nem egy helyi specialitás, országos szinten jellemző a növekvő szegénység, de a tanyabokri területeken talán még súlyosabb a helyzet.

– földrajzi szétszórtság
Az intézmény területén lévő bokortanyák többsége elöregedik, csökken a lakosságszám, nincs infrastrukturális fejlődés. Sokszor több kilométerre helyezkednek el egymástól ezek a tanyák. A fejlődő bokortanyák jól megközelíthetőek akár tömegközlekedési eszközzel is, a főúthoz közelebb esnek. A tanyabokrok szétszórtsága, illetve a várostól való távolság megnehezítette a közösségi élet létét.

– intézmény/ellátórendszerek
Az intézmény ellátási területén több szociális és egészségügyi intézmény, szolgáltató működik, nyújt ellátásokat. Ezek a város, illetve Kertváros területén élők számára könnyen elérhetőek. A tanyai területeken élők számára jobban elérhetővé kell tenni a különböző szolgáltatásokat.

II. Hagyományos közösségi alkalmak

1. Egyházi alkalmak, hagyományok, állami ünnepek (anyák napja, karácsony stb.) közösségi funkciókat látnak el (szolidaritás, együttműködés, biztonság, szocializáció).

2. Feladat: ugyan ezen értékek „átmentése” a mostani lakosok számára.
ÚJ ESZKÖZÖK: a szociális munka során használt eszközök, módszerek bővítése szükséges.
Hatása: bizalom, biztonságérzet növekedése, helyi identitás, odatartozás érzés megerősödése, lehetőség új kapcsolatok teremtésére.
Fontos a tudatos fejlesztés a lakókörnyezetben!

3. „Nyitás” – avagy a beavatkozás jellemző dimenziói
Szempontok a közösségi feladatok végzése során:– Széles spektrumú életkor

  • :

generációk közötti együttműködés erősítése

  • , generációk közötti ellentétek csökkentése. Erre gyakorlati példa az intézmény életében, hogy több pályázati forrásból közel egy éve működik erre a célra egy programunk. A résztvevők hetente találkoznak és vesznek részt különböző programokon. Nagyon szeretik a résztvevők, akik városi és tanyai területről egyaránt érkeznek, és aktív részesei a szervezésnek és lebonyolításnak is.

– Időbeni korlátok/lehetőségek

  • : a szolgáltatások nyújtásának időpontját a lakosság igényeihez igazítva határozzuk meg. A gyermek és

ifjúsági programok

  • időpontjai általában hétvégére, délutáni órákra esnek. A KÖZTÁMHÁLÓ (Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat) keretében elkezdett

tanyai közösségi találkozásokat, közösségi beszélgetéseket

  • az esti időpontokra raktuk a tanyán élők napi feladataihoz igazítva.

Kirándulások

  • lebonyolítására a hétvége alkalmasabb más hétköznapi időpontokkal szemben.

– Földrajzi többesség

  • : figyelembe kell venni a tanyai és városi (Kertvárosi) speciális jellemzőket – megközelíthetőség, közlekedési lehetőségek, időbeosztásbeli különbségek stb. Közlekedési akadályok leküzdésében a tanyagondnokoknak nagy szerepük van.

– Lakossági csoportok találkozása

  • : különböző lakossági csoportok, mikroközösségek közötti találkozási alkalmak szervezése. A viszonylagos homogenitás megváltozott, sok mikroközösség alakult ki a lakosok körében.

   • o

 

   • Tanya – tanya: különböző tanyákon élők ma már ritkán találkoznak, fontos számukra a találkozási alkalmak lehetővé tétele. (KÖZTÁMHÁLÓ keretében elkezdett tanyai közösségi találkozások,

közösségi beszélgetések

   • )

 

   • o

 

   • Tanya – Kertváros: földrajzi elkülönülés. Gyakorlatban „családi napok” keretében van lehetőségük közösségi találkozásra.

 

   • o

 

   • Generációk, gyerek – szülő-nagyszülő: a többgenerációs családok megszűntek, szükséges a találkozásuk az értékek, hagyományok átadása, a generációs ellentétek csökkentése érdekében. Pályázati forrásból működtetünk programokat e célok megvalósítása érdekében.

 

   • o

 

   • Intézmény, szolgáltatások – lakosság: biztosítani kell a találkozási pontot a kielégítetlen szükségletek, problémák megoldása érdekében.

 

   • o

 

  • Intézmény/szolgáltatás – Intézmény/szolgáltatás: szolgáltatások összehangolása, szakmaközi együttműködések fejlesztése, közösségfejlesztés szakmai területen. Ezt szakmai találkozások, fórumok, szakmai napok alkalmával is biztosítjuk pl. Tanyagondnokok Szakmai Napja egyházi módszertannal és az Oltalom Szeretetszolgálattal közösen szervezett Szakmai Nap.


4. A munka során alkalmazott módszerek
„Új terület” van kialakulóban, így a fogalmak tisztázása szükséges, hogy a közösségi munka alatt a közösségfejlesztők és más szakemberek is ugyanazt értsék. A szociális és egyéb területeken egyelőre még nem ugyanazt jelenti a közösségfejlesztés, bár Magyarországon már 30 éve létezik közösségfejlesztés és dolgoznak szakemberek ezen a területen.

Meg kell szólítanunk, illetve az intézményben jelen van:
– egyén
– csoport szintjei
– közösség

– egyéni esetkezelés: pl családsegítői munka során
– helyi közösségi munka: pl. baba–mama klub a Kertvárosban, Gyermek- és ifjúsági klub Vajdabokorban, egyházi/fenntartói és intézményi rendezvények.
– Közösségi folyamatok: tudatosan szervezett folyamatok, mint pl. a KÖZTÁMHÁLÓ
keretében szervezett közösségi beszélgetések tanyai területen, a szakmai és helyi
emberek bevonásával. Cél az önálló aktivitás elérése.

Ebben a folyamatban generátorok vagyunk. A szociális feladatellátás elemei is jelen
vannak, pl. tanyagondnok végzi a közösségi beszélgetésen résztvevők szállítását.
Az első két szinten „én” szervezem, míg az többi szinten „Velük” szervezzük.
A „közösségi érzés” a fenti szintek között növekszik. A különböző szinteken más-más kompetenciák szükségesek.

Az intézmény oldaláról szükséges:
– TEAMek stratégiájának kidolgozása
– Új ismeretek szerzése
– Feladatok újraosztása az egyéni készségek figyelembevételével (vezetői, szervezői készségek)

5. Források
Meglévő tárgyi és személyi feltételek fejlesztése szükséges.
Ehhez forrásokat kell keresni:
– adott költségvetésbe be kell beépíteni,
– pályázati források keresése (elsősorban alapítványainkkal tudunk pályázni).
A pénzügyi források szűkösek jelenleg, DE vannak kisösszegű nyertes pályázataink, melyek által elkezdhettük a munkát.
A személyi feltételek megteremtése érdekében szükséges a kollégák motiválása, képzése, szemléletformálás, nyitottá tétel az elért eredményeinkkel.

6. Eredmények
Eredmények elemzése a közösségfejlesztés szempontjából: jobban megismerik egymást fejlesztési lehetőségek tervezése/eddigi tevékenységek átgondolása, következtetések levonása többet beszélnek az adott problémáról.
Vannak számszerűsíthető eredmények: résztvevők létszáma, alkalmak/találkozások száma stb. De látható a táblázatból az is, hogy nem mindig kell sok pénz, van, hogy semennyi sem kell a folyamatok elindításához. (lásd a mellékelt táblázatot!)

III. Újabb célok, feladatok a szociális ellátásban dolgozó munkatársaink számára

1. Ismerd meg, hogy hol dolgozol: a közösségi „lenyomatot”, az adott társadalmi réteg szociokulturális jellemzőit.

2. Megváltozott lakossági csoportok közötti közvetítő szerep felvállalása, pl. roma – nem roma, idős – fiatal, munkanélküli – munkavállaló, fogyatékkal élő – egészséges, anyagi, iskolázottsági szempontból eltérő csoportok.
3. Konklúziók levonása. Eddig is végeztünk közösségi munkát, de nem biztos, hogy mindig felismertük. A tudatosítás, a tanulás fontos!
4. Szektorközi együttműködések tudatos erősítése. Jelenleg működik pl. a Szociális Kerekasztal. Fontos az önkormányzat – vállalkozói réteg – a civil szféra együttműködése, melyre példa volt az alapítványi jótékonysági bálunk.
5. Saját tudás feltárása. A helyben élők – adományozók, kedvezményezettek egyaránt lehetnek – és az állami segítség, mindez együtt fog tudni a problémákra válaszolni. Mindenkinek érdeke:

  • – a helyben élőknek a saját élethelyzetük javítása miatt,

 

  • – az államnak a társadalmi helyzet javítása miatt.

A helyben élők életének közösségi módon való fejlesztése, amiben mindenki szerepet vállal, melyben mindenki érzi a saját felelősségét.
Meglévő kapcsolataink:
Civil Kollégium Alapítvány
Közösségfejlesztők Egyesülete
Közös Nevező Egyesület
helyi civil szervezetekNyíregyháza, 2009 októbere

borzsu77@gmail.com
varga.matild@vipmail.hu

Melléklet

Program címe pályázó Projekt-
időszak
Kért – kapott támogatás Program rövid bemutatása, célja Eredmények / Várható eredmények
Benkőbokori majális 2009. 05. 09. szombat 145 000 Ft Alapítványunk azoknak a tanyavilágban élő, többszörösen hátrányos családoknak szervez majálist, amelyek szociális helyzetűknél fogva nem tudnak ilyen jellegű városi rendezvényeken részt venni A bokortanyákon, családok átmeneti otthonában és a városban élő gyermekek pozitív élményeket szereztek, az általunk közvetített értékek szokásaikká válnak, interiorizálódnak. Mindez segít kompenzálni a szociokulturális helyzetükből fakadó iskolai hátrányukat, mely által motiváltabbá, magabiztosabbakká válnak. A programon új technikákat tanultak a szabadidő tartalmas eltöltésére, társas kapcsolataikat fejlesztik, toleranciájuk erősödik. A programon kb. 100 fő vett részt.
Nyári közösség-
fejlesztő program tanyai területen élő gyerekek számára
Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Otthon Fejlesztéséért Alapítvány 2009. 06. 01.– 2009. 08. 31. Igényelt: 283 000 Ft nyert: 200 000 Ft Célunk az eddig kialakult kisközösségek bővítése, személyes kapcsolatok mélyítése. Programjaink a fiatalok kezdeményezésein alapulnak, így aktívan be kívánjuk vonni őket a szervezésbe és lebonyolításba, segítve egy önállóan működő közösség kialakulását. Heti rendszerességgel biztosítunk közösségi programokat fiatalok számára. Hosszútávon önműködő csoport kialakulása várható. A fiatalok pozitív élményeket szereznek. Értékeket sajátítanak el. A generációk közötti együttműködés javul.
Generációk közötti együttműködés erősítése Kertvárosi Evangélikus Templom, Szociális és Közösségi Központ Építéséért Alapítvány 2009. 09. 01.– 2010. 03. 20 Igényelt:
396 000 Ft
Nyert: 200 000 Ft
A projekt előzménye egy tavalyi egész éves program, mely keretében hetente biztosítottunk közös programokat a fiataloknak és az időseknek a generációk közötti ellentétek csökkentése, az együttműködés erősítése, az értékek átadása érdekében. Jelen projekt ennek a folytatása. Tartalma röviden: közösségi rendezvények lebonyolítása, közösségi beszélgetések, kirándulások, különböző foglalkozások. Önállóan működő többgenerációs csoport kialakítása a várt eredmény.


Korábbi, közösségfejlesztési elemet tartalmazó pályázataink:

Pályázat beadás ideje pályázó Pályázat tárgya – kiíró szerv. Igényelt támogatás Nyert támogatás Program célja, eredménye
2008. 11. 7. Nyíregyháza–Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház NYMJV Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottság 128 500 Ft 70 000 Ft program célja: Az önállóan működő csoport aktív, hasznos tevékenységre biztosít lehetőséget mind az idősek, mind a fiatalok számára. Erősítjük ezáltal az idősek hasznosságérzetét, megakadályozzuk az elmagányosodásukat, a fiataloknál megelőzzük az „elkallódást”, a közös programok által csökkentjük a generációk közötti ellentéteket.
2008. 09. 10. Nyíregyháza–Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház TÁMOP-5.2.5-08/1 19 992 183 Ft 19 992 183 Ft A projekt keretében ifjúsági információs pont, közösségi tér, fejlesztő- és szabadidős programok és a szükséges infrastruktúra kialakítása valósul meg a Nyíregyháza-Kertvárosban és a környező bokortanyákon élő egészséges és fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára szakmai együttműködések által. A projekt megvalósításával olyan szolgáltatások válnak elérhetővé a célcsoport tagjai számára, amelyek elősegítik a társadalmi integrációjukat, csökkentik a lemorzsolódásukat a szakiskolai képzésekből.
2008. április Nyíregyháza–Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház A fiatalok aktív társadalmi részvételének támogatása –
IFJ-GY-ÉA-08-A
1 395 000 Ft 300 000 Ft A projekt célja a generációk közötti együttműködés erősítése, családi értékek közvetítése, önállóan működő többgenerációs csoport létrehozása, ifjúsági közösségek létrejöttének segítése, kortárscsoportok kialakítása, keresztény értékek közvetítése. Programelemek: filmklub, közösségfejlesztés – Közös Nevező Egyesülettel együttműködve, szabadidős foglalkozások szervezése, tanulmányút.