Kistérségi összefogással falvainkért: Konferencia az MTA regionális központjában 1993. ősz

1994/1

A fenti címmel rendezett konferenciát az MTA Regionális Kutatási Központjának Észak-Magyarországi Osztálya 1993 őszén. Az alábbiakban közöljük a konferencia egyik résztvevőjének nacionáléját, továbbá a tapasztalatcsere összegző megállapításait.

Csereháti Településszövetség
Alakulás ideje: 1989 június. Cím: Gagybátor, Főtér 1. tel: Gagybátor 6. Vezető: Csomós József református esperes. Tagok: 56 települési önkormányzat, 96 magánszemély, 9 egyéb jogi személy.
Célok:
A térség regionális érdekeinek képviseletére hivatott politikai, önkormányzati, vállalati, intézményi vezetők, valamint magánszemélyek (vállalkozók) tevékenységének összehangolása a terület fejlesztése érdekében.
Feladatok:
A Szövetség a meglévő intézményrendszerben nem, vagy nem kellő hangsúllyal megjelenő speciális régióérdekeket újszerű módszerekkel – de nem a meglévő intézményrendszer ellenében – kívánja képviselni, érvényre juttatni. A területi érdek képviselete mellett a régióhoz kötődő közös érdekeltségre, patriotizmusra alapozva végez gazdasági, kulturális és közösségi szervezőmunkát.

1. A tevékenység fő elemei:
– A térség érdekeinek képviselete más szervek, szervezetek előtt.
– Gazdasági, kulturális vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos ötletek, kezdeményezések összegyűjtése, rendszerezése, felkarolása.
– Gazdasági, kulturális vállalkozásokhoz az érdekazonosság alapján társak keresése, megnyerése, a potenciális társak egymásra találásának segítése.
– Szaktanácsadás megszervezése az egyéni és közösségi kezdeményezések beindításához, véghezviteléhez.
– Az ismeretterjesztés megszervezése, bonyolítása a térségen belül és azon kívül, kiadványok megjelentetésével, előadások, kiállítások szervezésével, pályázatok kiírásával és elbírálásával.
– A Szövetség céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő tanulmányok készítése ill. készíttetése.
– A helyi társadalmak közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése a térség belső erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak önszerveződéseinek, revitalizációjának segítése, az önerős fejlődés társadalmi alapjainak megteremtése érdekében.

2. Az egyes kezdeményezések felkarolását, sorsát nem azok nagyságrendje, hanem hasznossága határozza meg.

3. A Szövetség – tagjain keresztül – keresi saját gazdasági forrásai bővítésének lehetőségét annak érdekében, hogy önmaga is önálló vállalkozássá váljon.

4. A Szövetség törekszik arra, hogy munkájában mindenekelőtt a térség belső szellemi erőforrásaira építsen, de a térségből elszármazott, a térséghez azonban szellemiekben, érzelmileg erősen kötődő, áldozatkész emberekre is nagymértékben kíván támaszkodni.

Eddigi tevékenység:
Komplex térségfejlesztés– Csereháti Terület- és Gazdaságfejlesztési Központ alapítási koncepciójának kidolgozása, a beindítás szervezése
– kapcsolatok építése, külföldi és hazai vendégek fogadása (angol, holland)
Érdekvédelem
– jogszabálytervezetek véleményezése
– érdekegyeztető tárgyalásokon való részvétel
– telefonprogram ösztönzése, érdekképviselet
– országgyűlési képviselő interpellációra való felkészülésének segítése ,diófa” és ivóvízprogram ügyben
– falugondnokok működésének támogatási formáinak keresése
Infrastruktúrafejlesztés
– Kány-Buzita határátkelő megnyitásának szorgalmazása
– Hídvégardó-Torna határátkelő nemzetközivé nyilvánításának szorgalmazása
– Büttös-Szemerei út pályázatának előkészítése
– falugondnoki rendszer elindításában aktív közreműködés
– holland szakemberekkel játszótér építése Gagyvendégiben
– krasznokvajdai rendőrörs szervezésének segítése
Gazdaságfejlesztés
– méhészek szövetségének megalakulása
– tejprogram kidolgoztatása
– mezőgazdasági szakemberek dániai tanulmányútjának támogatása
Térségi propaganda
– Csereháti Füzetek 1-9. szerkesztése és kiadása
– Csereháti Turistatérkép kiadása
– Csereháti Útikalauz szerkesztőbizottságának megszervezése
– TV-felvételek:
SORSOK; Hazanéző; Európa falvai;
Napzárta
– konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel előadással
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Borsodiak Budapesti Baráti Köre
Falukonferencia I-II.
SEED Kisvállalkozásokat Segítő Alapítvány tanácskozása
– Újságcikkek sorozata
Közösségfejlesztés
Csereháti Plakátújság kiadása
általános iskolák hollandiai videolevelezésének megszervezése
Csereháti Sífutó Szakosztály szervezése
képzési program keretében a helyi értelmiségiekből álló ún. Csereháti Szakértői Kör létrehozása
Tervezés, programalkotás
falukutató tábor szervezése
– külföldi és hazai szakértők segítése, informálása
Pályázatok készítése
– Foglalkoztatási Alap
képzési program
– Közművelődési Alapítvány
hollandokkal közös program, csereháti újság, képzési program
– Jóléti Szolgálat
tanácsadói program
– Szerencsejáték Alapítvány
Csereháti Újság
Csereháti Tanulmánysorozat
– Soros Alapítvány
számítógép + fénymásoló
térségfejlesztési program
– Miniszterelnöki Hivatal
társadalmi szervezetek támogatása
– BAZ Megyei Önkormányzat Mecenas Alap
Falukutató tábor
Turistatérkép
Hollandokkal közös program
Vox Provincine Alapítvány
mezőgazdasági szakemberek tanulmányútja Dániába
– Lakitelek Alapítvány
Csereháti Újság
– Foglalkoztatási Alap
Csereháti Terület- és Gazdaságfejlesztési Központ
– Területfejlesztési Alap
Csereháti Terület- és Gazdaságfejlesztési Központ
Mecenatura, közvetítés
– Miskolci Fotókör – csereháti fotósorozat
– gadnai óvoda
– Szanticska
– encsi diákotthon honismereti köre
– természetjárók – turistaútvonalak felfestése
– Krasznokvajda – öregek napja
– edelényi munkaiskola
Önfenntartás
– adminisztráció
– gazdálkodás

A ,Kistérségi összefogással falvainkért” tapasztalatcsere összegző megállapításai

Az országban létrejött kistérségi szerveződések számára az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztálya és a Csereháti Településszövetség által szervezett tapasztalatcserén részt vevő 15 térségi szövetség/társulás képviselői, valamint kistérségi szerveződésekkel foglalkozó szakemberek a következő megállapításokat tették:
– Megerősödött azon véleményünk, hogy a kistérségi szerveződéseknek ma helye, szerepe van, hiszen olyan hiányt pótolnak, melynek megszüntetésére jelenleg nincsenek a kormányzati és a helyi szintek számára egyaránt megfelelő koncepciók és intézmények és azt gondoljuk, hogy a térségi szerveződések alkalmasak ezen stratégiák kimunkálására.
– Ezen szerveződések általában perifériális területek fejlesztésére jöttek létre, céljaikat megfogalmazták s a megvalósítás eszközeit és partnereket keresnek.
– A problémák és feladatok hasonlósága igazolja, hogy az elmaradott térségek gondjainak kezelése többirányú, összehangolt, központi támogatással is megerősített módszerek kimunkálását és megvalósítását igénylik.
– Meggyőződésünk, hogy a térségi szerveződések kellő szakmai kidolgozottsággal működve sikeresen vehetnek részt a kormányzati, nem csak térségfejlesztési célra szánt források megszerzésében és legoptimálisabb felhasználásában.
A tapasztalatcserén résztvevők kifejezték jövőbeni együttműködési szándékukat s megegyeztek abban, hogy legközelebb Salgótarjánban, a Népjóléti Képzési Központban találkoznak, ahol egymás munkájának megismerésén túl elsősorban a területfejlesztés intézményrendszerére, ebben a kistérségi szerveződések helyére, szerepére vonatkozó koncepciókat kívánják megismerni, megvitatni.