Humán Fejlesztő Műhely Tatabányán

1996/1

Az emberi erőforrások kiaknázásának, a szervezeti működés fejlesztésének módszereiről röviden

A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság önálló divízióként működő tevékenysége az elmúlt hónapokban az érdeklődés középpontjába került. A társaság vezetői és képviselői az ország számos pontján tartottak előadásokat az átalakulás tapasztalatairól, lehetséges és választható alternatíváiról.


A következőkben az általuk kínált programokról nyújtunk általános tájékoztatót.

A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság Humán Fejlesztő Műhelyének tréner-tanácsadói meggyőződéssel vallják, hogy a demokrácia gyakorlásához, az autonóm egyének, csoportosulások érdekeinek kifejezéséhez, képviseletéhez, mások érdekeinek összeegyeztetéséhez, a civil öntevékenység kibontakoztatásához – többek között ismeretekre, információkra, készségekre, felelős közéleti részvételre van szükség.

Talán soha nem volt oly nagy szükség arra, hogy a humán, a civil, a forprofit, a nonprofit és az önkormányzati irányító szervezetek az új szükségletek és a környezet követelményeinek megfelelően működjenek.

A Humán Fejlesztő Műhely emberközpontú szervezetfejlesztéssel (Organisation Development foglalkozik, amelynek általános céljait a következőkben fogalmazzuk meg:

“A szervezet továbbfejlesztése egy hatékony állapotban, a meglévő emberi tartalékok jobb kihasználásával.”

A szervezetfejlesztési folyamat szakaszai

– A szervezet diagnózisának elkészítése (valamennyi dolgozó bevonásával).
– A diagnózis megállapításaiból adódó korrekciók, problémamegoldó work shop-ok következnek (stratégiatervezés, struktúra kialakítása, a szervezet kultúrája, filozófiája… stb.)
– Készségfejlesztő tréningek (konfliktuskezelés, együttműködési, kommunikáció-fejlesztő, team-építő) az aktuális feszültségek kezelésére.
– Folyamatkonzultáció, majd újabb beavatkozó lépések a felmerülő probléma természete szerint.
Az OD alkalmas eljárás a szervezet kultúrájának, filozófiájának, identitásának finomítására (humán szervezet esetén rendkívül fontos jellemzők), ami alapja a környezettel kialakítható kapcsolatnak, párbeszédnek. A személyiség, készségfejlesztés eredményeként az autonóm, együttműködésre, érdekütköztetésre kész egyének, teamek a szükségletek érzékeny felismerésére válnak alkalmassá. Megújuló késztetést éreznek arra, hogy humán erőtartalékaik mozgósításával folyamatosan az innovatív lehetőségeket keressék.

Mindezzel a szervezet imázsa azt sugározza a környezetnek, hogy közönsége bizalommal fordulhat felé, párbeszédre, kommunikációra, együttműködésre, közösségépítésre bíztatja a polgárokat. Egyéneknek, csoportoknak állnak rendelkezésére információközvetítéssel, tanácsadással, előadásokkal, művelődési, élményszerzési lehetőségekkel, oktatással, képzéssel, rekreációs ajánlatokkal.

Tevékenységük során a megegyezéssel és a megállapodással elért összhang teremtésére törekszenek egyén, csoport, szervezet és környezete között. A fejlesztés egy olyan diagnózison alapul, amelyet a szervezet tagjai elfogadnak, s ezáltal tudatosan megismerik saját helyzetük realitásait, s a kívánt változást és fejlesztést tanácsadóik segítségével az érintettek szervezik meg, hajtják végre.

E hosszabb távra tervezett folyamat egyes elemei különböző formákban valósulhatnak meg, így például: munkacsoportok alakítása, konkrét problémamegoldás, egyéni hatékonyság fokozása, folyamatelemzés, jövőtervező célkitűző tevékenység, konfliktusok feloldása csoport és egyének között, vezetői konzultáció, tanácsadás, készségfejlesztő tréningek.
Nem másról van szó, mint a szervezet tagjainak változásán és elkötelezettségen alapuló tanulási és növekedési folyamatáról.
Fontosnak tartjuk, hogy munkánkkal segítsük az embereket személyes fejlődésükben, s szervezeteiket abban, hogy képesek legyenek hatékonyabban és sikeresebben, a mindenkori igényeknek megfelelően működni. A Humán Fejlesztő Műhely az emberi erőforrások fejlesztését szolgálja.

Úgy gondoljuk, ha végigtekintünk az ország különböző szervezeteinek jelenlegi helyzetén, nem túlzott az a megállapítás, hogy gyökeres szervezeti, strukturális és funkcionális változások előtt állnak. Néhányan e változásokat átélték már, de többen vannak e változások előtt.

Ha Önökben is elég erős a belső kényszer arra, hogy helyzetüket átgondolva meghatározzák legfontosabb teendőiket, s a környezeti változásokra reagáló sikeres és hatékony szervezetté szeretnének válni, hívjanak bennünket együttműködő partnerüknek, Segítünk mozgósítani mindazt a tudást, ismeretet, kreativitást, amely Önökben rejlik.
A programok iránt érdeklődni lehet A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság Humán Fejlesztő Műhelye címén: 2801 Tatabánya, Pf: 1298, és telefonszámon.