Helyi Cselekvés Program - változások

2002/3

Eddigi működés

1. alapkoncepció:

A program bátorítani kívánja a helyi kezdeményezést, részvételt és cselekvést, a helyi önszerveződést, a demokratikus folyamatokat. Olyan lakossági szerveződéseket támogat, amelyekben perspektíva mutatkozik, vagyis amelyekben egy hosszabb távú együttműködésre is megfogalmazódik az igény.

A program első sorban kezdő (első) helyi kezdeményezéseket kíván támogatni, olyanokat, amelyek kapcsolatok, cselekvési technikák híján és a kezdéshez szükséges anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni.

A támogatás alkalmat ad arra is, hogy nem jogi személyek is kérhessenek egyszeri támogatást. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű települések, kisebbségi csoportok.

  • A támogatás két részből tevődik össze: szakmai és pénzügyi támogatásból.

1. Szakmai támogatás. Ennek keretében a helyi kezdeményezők csoportja élhet egy közösség-fejlesztő szakember közreműködésével, aki a program kialakításában, véglegesítésében, a pályázat elkészítésében is segít. A program megfelelő kivitelezése, ill. az alakuló szervezet megerősítése érdekében a kezdeményezők csoportja egy hétvégi képzésen vehet részt a Civil Kollégium Alapítvány bentlakásos képzési központjában, Kunszentmiklós-Kunbábonyban.

2. Pénzügyi támogatás. A pénzadományt (gyutacs) elsősorban nem a program működési költségeire kívánjuk fordítani (előadók kifizetése stb.), hanem jellemzően olyan lehetőségek kihasználásának, nehezen hozzáférhető tárgyi eszközök beszerzésének támogatására kívánjuk fordítani.

A támogatás elszámolása egy rövid írásos eredmény-beszámoló és a számlák beadásával történik, rögtön a projekt befejezése után. A beszámolók nyilvánosságra kerülnek.

2. szereplők:

Az Egyesület Közgyűlése régiónként szakértő munkatársakat bízott meg a program szakmai irányításával (előkészítés, javaslattétel, képzés, folyamatkísérés, értékelés).

1. Dél-Dunántúl: Farkas Éva

2. Nyugat-Magyarország: Pósfay Péter

3. Közép-Dunántúl: Monostori Éva

4. Észak-Magyarország: Szolnoki Ildikó

5. Kelet-Magyarország: Varga Matild

6. Dél-Alföld: Pocsajiné Fábián Magdolna

7. Bp. és Pest megye: Kovács Edit

Továbbá 5 főt kért fel kuratóriumi tagságra:

1. Foltányi Zsuzsa Ökotárs Alapítvány

2. Huber Béla Jóléti Szolgálat Alapítvány

3. Csongor Anna Autonómia Alapítvány

4. Mészáros Zsuzsa Közösségfejlesztők Egyesülete

5. Varga A. Tamás Közösségfejlesztők Egyesülete

3. A folyamat:

  • eredetileg: A segítő ajánlásával megérkezik a pályázat az egyesület titkárságára. A pályázatok elbírálása folyamatos. A beérkezett anyagok továbbításáról a KÖFE gondoskodik, az anyagokat a kuratórium tagjai e-mailen kapják meg s a döntés is ezen a módon történik. Döntés után a sikeres pályázók (4 fő/pályázat) képzésen vesznek részt, melyen pontosítják programjukat, költségvetésüket és előzetes igény szerint felvethetnek igényelt témaköröket (pl. forrásteremtés, pályázatírás, partnerség, stb.). A képzés végén a képzés vezetői javaslatot tesznek a további együttműködés módjára (szakmai támogatás, módosítás, oké…) a javaslatot már csak a kuratórium elnöke hagyja jóvá.
  • a módosulás: A program első szakaszában kiderült, hogy a pályázati koncepción (előkészítés, pályázat + költségvetés, kuratóriumi döntés, képzés + programpontosítás, megvalósítás, követés) változtatni kell. Indok: a pályázók gyakran csak nagyvonalakban tudták mit akarnak, de a megvalósításhoz szükséges lépéseket nem látták, a lehetséges eszközöket nem ismerték, ebből kifolyólag arról sem tudtak meggyőzően számot adni, hogy ehhez milyen segítségre, anyagi forrásra van szükségük. Gyakran találkoztunk sablonokkal és más szervezetektől látott, kapott sémákkal (pl. kéne egy számítógép, internet előfizetés, stb.).

Ennek okán fél év után a program menete és a képzési tematika a következőképpen változott: előkészítés, ötletpályázat (ki, mit, kikkel, hogyan, miért akar csinálni), kuratóriumi döntés, képzés, pályázat, kuratórium elnöki jóváhagyás, szerződés

Akadályok, nehézségek két felvonásban:

  • A programba bekapcsolódás kapcsán:

– Az idők folyamán fokozatosan csökkent a bevont csoportok száma, ennek oka többféleképpen magyarázható, de valószínűleg érdemes lenne minden szakértőt bevonni az elemzésbe.

– Idővel eltűntek a területi behatárolások és személyfüggő lett a program, azaz nem regionálisan alakultak a csoport-segítő kapcsolatok, hanem ismeretség, kapcsolatok alapján. Ez a későbbiekben újabb problémákat vetett fel. (követés, közvetlen kontaktus)

– A kapcsolatfelvétel, az első pályázati anyag leadása után nemegyszer sok idő (több hónap) telt el, míg képzésre kerültek a csoportok. Ez majd minden esetben fárasztotta a csoportokat és az idő múlásával egyre jobban távolodtak saját programjuktól is és a beszélgetéseken elhangzottak jelentősége is csökkent.

  • A képzések kapcsán:

– A képzések során változtatni kellett a képzési koncepción, tematikán. Sokkal inkább az alapokra kellett helyezni a hangsúlyt és ritkán volt előzetes igény a képzésekkel kapcsolatban (a résztvevők részéről).

– A bevont csoportok számának csökkenésével egyre nehezebb volt hasonló szintű (homogén) képzési közösséget kialakítani, ami nehezítette a tanárok dolgát, több szinten kellett párhuzamosan dolgozni. Volt, akikkel az alapoktól, s voltak akiknek már csak egészen részkérdései voltak.

– Szintén nehezítette a munkát a fent már említett időtényező, mert nem egy alaklommal, mire képzésre jutottak a csoportok elfogytak az aktívabb tagok, vagy megfáradt a társaság így csak kevesen jöttek el Kunbábonyba és az érdemi haladás (projekttervezés, program megvalósítás, stb.) mellett / helyett nagy hangsúlyt kapott a társak bevonása, megerősítése, s így az érdemi tervezett munka megvalósítása háttérbe szorult. (A helyi lelkesítés után szükség lett volna egy újabb képzésre)

  • A megvalósítása és a követése kapcsán

– Egy ember túl sok program előmozdítását vállalta fel, mely a HCSP szempontjából jó és támogatandó, de miután a program nem a képzéssel ér végett, onnantól szétforgácsolódott a figyelem, az erő, stb. és több település magára maradt a képzés után. Pontosabban nem teljesen magára, de erőteljes jelenlétre nem tudott számítani, csak időközi visszakérdezésekre.

– Nehezítette a munkát az is, hogy tisztázatlan maradt a követés mibenléte és időtartama.

– Meddig tart egy program követése?

Az új struktúra

1. alapkoncepció:

Ki kell bővíteni a szakmai együttműködők körét és fel kell menteni azokat, akik látnak ugyan jó lehetőségeket, de nincs energiájuk mélyebben belemenni. Lehetőséget kell teremteni ezen jelzések fogadására és a hálózat bővítésével (is) nyitni kell azok felé akik szívesen kezdeményeznének, illetve akik fel tudnak vállalni egy-egy folyamatot.

Ez az elképzelés feltételez egy működő, folyamatosan frissülő regisztrációs rendszert, aktív ajánlókat és megbízható segítőket illetve egy kontaktszemélyt, aki összefogja és összeköti a szálakat.

2. Szereplők:

2.1 Ajánlók: olyan emberek, akik ismerik a program céljait és képesek felismerni, hogy az általuk ismert csoportoknak szüksége van ilyenfajta támogatásra.

feladataik:

– a felkért segítőnek, vagy a projekt vezetőjének szóban, vagy írásban bemutatni az ajánlott csoportot

2.2 Fejlesztők: olyan általunk ismert, jó szakemberek, akik képesek felismerni egy potenciális helyi cselekvést, vagy mások által ajánlott közösségekkel képesek együttműködni.

feladataik:

– új csoportok ajánlása (ez pusztán még csak ajánlói szerepkör, ha maga nem tudja felvállalni a feladatot);

– a „Helyi Cselekvés Program” nyilvánosságának megszervezése helyben;

– önállóan felvállalja egy helyi csoport szakmai segítését és erre munkatervet készít, amelyben felelősséget vállal a csoportnak a programban történő részvételéért:

A munkaterv tartalmaz:

– egy tervet a közösségfejlesztői szakmai támogatásra (időkeretekkel);

– ajánlatot, mikor és milyen képzésen vegyenek részt;

– feladata továbbá, hogy a projektvezetővel ennek a folyamatnak a költségeit megtervezze, egyeztesse;

– a munka utolsó fázisában szakmai beszámoló készítése

A felkért fejlesztők vállalják, hogy nevük és általuk megadott elérhetőségük a program kapcsán nyilvánosságra kerül. (Nyilvántartjuk)

2.3 Menedzsment: két fő egy: egy projektvezető és egy felelős szakmai vezető.

A koordinátor feladatai:

– a fejlesztők felkérése, felkészítése a programban való közreműködésre, rendszeres kapcsolattartás

a felkért segítők által elkészített támogató program megismerése, segítése, a döntéshozó testület elé terjesztése.

– Megbízás a feladat elvégzésére (amely lehet gyösszegű projekttámogatás a segítő számára, vagy költségelszámolás az elvégzett feladatok lapján).

– a képzést vezetők megbízása

ajánlók körének megtalálása, felkészítésük, nyilvántartásuk és alkalmi kapcsolattartás

– a szakmai beszámolók összegyűjtése, értékelése, publikációk támogatása

A felelős szakmai vezető feladatai:

– Szakmai minőségbiztosítás a programban, melynek módszere lehet a konzultáció, beszámoltatás, stb.

– Pénzügyi döntések jóváhagyása, szerződések aláírása

Milyen körből kerülnek ki a felkért szakértők és az ajánlók?

– közösségfejlesztők műhelye

– magyar képzők-képzője program

– a KÖFE tagsága (közgyűlés, Parola)

– a folyamatban lévő, illetve a lezárt programokban részt vettek (roma, Felső-Kiskunság, Királd, Kőbánya, Baranya, stb.)

– partnerszervezeteink, ismert közösségi szervezetek

– megyei közösségi szervezetek

3. A folyamat:

Egy program valahol az
országban
>
Egy ajánló rátalál
>
csak ajánlja
>
A menedzs-
ment keres
egy segítőt
a szerve-
ződés
számára
>
Fejlesztési
tervet
készít és
egyezteti
a projekt
vezetőjével
>
A porjekt-
vezető
elfogadtatja
a testülettel
>
A terv
szerint
végrehajtja
a feladatot
>
ajánlja és
szakmailag
vállalja
>
>

Tehát: ha valaki rátalál, összetalálkozik egy csoporttal, akik valamire készülnek két választása van:

1. Segíti őket – ez esetben kidolgoznak közösen egy beadható anyagot (pályázat), emellé ő kidolgoz egy közösségfejlesztési tervet, mely a saját költségeit is tartalmazza.

2. Biztatja őket – ez esetben jelez a menedzsment felé, akik keresnek egy közelben lévő segítő szakembert, aki vállalja a személyes részvételt az ügyben. Ha megvan, a folyamat egyezik a fentivel: a csoport pályázata, saját fejlesztési terv készítése.

Folyamat a KÖFE szempontjából:

Érkezik egy pályázat, szakmai ajánlással (munkatervvel) > dönt a testület > szerződés a csoporttal, megállapodás a fejlesztővel > megvalósítás a tervek szerint > elszámolás a pályázótól, szakmai beszámoló a fejlesztőtől.

A változásokkal kapcsolatos feladatok:

– értesíteni a KÖFE minden tagját a változásról;

– minden tagot buzdítani az ajánlói szerepkörre;

– számba venni a szakmai együttműködő kollegákat: fejlesztő, képző;

– rövid bemutató anyagot küldeni „rokonszenves” civil szervezeteknek , ajánlásra buzdítani őket;

– kihasználni minden lehetőséget, fórumot a program népszerűsítésére (képzések, east-east, közgyűlés, Parola, KÖFE szomszédolás, műhely, levelezőkör, stb.)

– számba venni a költségvetés (mi van, mire, meddig, honnan volt, honnan lesz?

– Megyei, területi források kihasználásának lehetőségei (lobbi)

Budapest, 2002. november 3.

Kovács Edit