Helyi cselekvés program

2001/4

A „helyi cselekvés” program kész támogatni bármely helyi, közös probléma megoldására történő állampolgári, önkéntes szerveződést (pl. önkéntes szolgáltatás megszervezése, szívesség-szolgálat, információs központ létrehozása, tanácsadás; helyi média működtetése; közösségi gazdasági kezdeményezések, olyan helyi akciók, amelyek egy további együttműködés alapját képezik).
Születő kezdeményezések felkarolására gondolunk elsősorban, olyanokra, amelyek kapcsolatok, cselekvési technikák híján és a kezdéshez szükséges anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni.


ISTENKÚT

Az Istenkúti Közösségért Egyesület számára a 2001/2002-es év az átmenet, vagy áttörés éve. Ahhoz, hogy sikerrel jussunk át ezen a korszakon, két legfontosabb kihívásra kell megtalálnunk a megfelelő válaszokat.

1. A településrész lakosságával, azaz egyesületünk tevékenységének célcsoportjával meg kell újítani viszonyunkat. Ez azt jelenti, hogy új erőfeszítéseket kell tenni a lakosság aktivizálásra, meg kell ismernünk az igényeket, és feltárni mindenféle erőforrást ebben a körben. Szeretnénk bevonni az embereket a településrész jövőjének tervezésébe (különös tekintettel szervezetünk és a művelődési ház szerepére vonatkozóan) annak érdekében, hogy az előttünk álló döntéseket ennek alapján tudjuk jó érzéssel meghozni. Szükségét érezzük annak, hogy tevékenységünket az új helyzetben is legitimnek tudjuk.

2. Az elmúlt időszak leírható az egyesület és az önkormányzat viszonyának változásával a konfliktustól a kooperációig. Azt reméljük, hogy ebben a folyamatban mérföldkő lesz a 2002 júniusában esedékes közművelődési megállapodás megkötése. A megállapodásnak egyesületünk a kedvezményezettje és a felelőse. A megállapodás hosszú távra szól. Nem helyes teljesíthetetlent vállalni, és a lehető legjobb feltételeket kell elérnünk. (Az önkormányzat legutóbb március 31-ét jelölte meg a határidőnek a működési koncepciónk benyújtására.)

A kunbábonyi képzés, együttgondolkodás során a következő tervünk alakult ki, amely három lépésből áll, és a fenti két cél együttes elérését szolgálja.

1. Hol volt, hol nem volt… címmel, az Istenkúti Iskola története képekben alcímmel kiállítást rendezünk a volt művelődési ház felújított nagytermében (bízunk benne, hogy a festés után a parketta cseréjét is sikerül elvégeznünk addig). A lakosság ugyanis az iskolabezárás elleni küzdelemben fogott össze utoljára

emlékezetesen (bár végül sikertelenül), és az egyesület megalakulását is e harc motiválta. A kiállítás kapcsán láthatóvá tesszük a múltat, az iskola történetéhez cselekvően hozzájáruló személyek által összegyűjtött fotók, emlékek, tárgyak, dokumentumok (vallomások, interjúk?) tükrében. Maga a folyamat, a kiállítás anyagának összegyűjtése is várhatóan aktivizálná a lakosságot, és a tárlat megtekintése során is átgondolhatják az idáig vezető utat. Egy aktuális öndefinícióra, az istenkúti közösségi identitás megerősítésére lenne szükség.

2. A „Jövőműhelyben” folytatnánk a munkát, ami lehetővé teszi, hogy akár 30–50 ember vegyen részt a közös gondolkodásban és tervezésben, a művelődési ház hasznosítását és a közművelődési megállapodás alapját jelentő közös koncepció kialakításában. Várakozásunk szerint ez a folyamat, a közbeszéd, az egymás meghallgatása, a különböző vélemények megismerése, az eltérő érdekek feltárása, a személyes szimpátiák és értékek kimondása mindkét kitűzött célunk elérésében segít. Kiegészítő projektek a háttérben: kérdőíves adatgyűjtés és a „Múltműhely” (az Egyesület története).

3. Javaslatok Fóruma (felhívás véleménymondásra, javaslattételre). Ezt a módszert az új ötletek, javaslatok, kezdeményezések nyilvánosságra hozatalára és továbbfejlesztésére szeretnénk bevezetni, meghonosítani, és állandó rutinná tenni az egyesület munkacsoportjai és a szolgáltatásainkat igénybe vevő lakosság közötti kommunikációban. A megfogalmazott javaslatokat nyilvános fórumra bocsátja a kezdeményező az előtérben elhelyezett és erre a célra kialakított számítógépen. Mindenki olvashatja a többi hozzászólást, kiegészítést, azok ismeretében megteheti a magáét. Bizonyos idő után a kezdeményező az összegyűlt hozzászólások alapján az eredeti javaslatot átdolgozza, és immár ezt a verziót újra a Javaslatok Fórumára bocsátja. Így a nyilvánosság előtt, az érdeklődő érintettek, érdekeltek bevonásával alakul ki a végső s lehető legjobb megoldás. Ezt a rendszert a Jövőműhely eredményeként megszülető javaslatokkal indítanánk el, így öntenénk végső formába, de a jövőben bármilyen közérdekű ügyben bárki felhasználhatja majd ezt a fórumot, ha valamire keresi a legjobb megoldást, és ehhez igénybe szeretné venni a közösség tudását.

IDŐTERV
1. Hol volt, hol nem volt – az Istenkúti Iskola története képekben.
Február 18-tól április 7-ig szervezés, előkészítés, anyaggyűjtés.
Április második hete: válogatás, rendszerezés, kiál-lítás rendezés.
Április 14. vasárnap. A kiállítás megnyitása.
Május 12. vasárnap. A kiállítás zárása.

2. Jövőműhely
A jövőműhely munkája március 1. és április 14. kö-zött .

3. Javaslatok Fóruma
Március 1–31.: software, hardware fejlesztés.
Április 1–13.: próbaüzem, tesztelés a szervezeten belül, betanítás, promóció.
Április 14.: Javaslatok Fórumának nyilvános megnyitója (a kiállítás megynyitójával egyidőben). Legelőször a Jövőműhely eredményeként megszületett javaslatok fejlesztésére és véglegesítésére (április végéig).
Május 6.: az önkormányzatnak címzett egyesületi koncepció átadása a közművelődési megállapodáshoz.

DOROG

Zeus Ifjúsági Klub
Az Ifjúsági klub céljai:
– Kulturális és szabadidős programofk szervezése a városban élő fiatalok száma.
– A városban élő diákok érdekképviselete.
– Megelőzés, felvilágosítás a káros szenvedélyek hatásairól (pl.: drog, aids, dohányzás, alkohol témákban).
– Együttműködés a városban működő civil szervezetekkel, önképző szakkörök tagjaival.
– Az Ifjúsági klub-helyiség kialakítása.

A Zeus Ifjúsági klub-helyiség megvalósításának terve

Az ifjúsági klub helye: a Művelődési Ház: Dorog, Otthon tér 1.
A megvalósítás menete:
1. A városi fiatalok összehívása, célközösség felkutatása.
2. A terem előkészítése (meglévő berendezési tárgyak kipakolása).
3. Tervkészítés, lehetséges tárgyak felszerelések beszerzése.
4. A tényleges munka.
A megvalósítási terv főbb pontjai:
– terem előkészítés,
– festés, terem átalakítás,
– berendezés,
– nyitó rendezvény lebonyolítása.
A klub-helyiség átadása, bemutatkozó rendezvény időpontja: 2002. március.

Médiapartnerek: a helyi tv, újságok, megyei rádió.
Források a project megvalósításához:

Gazdasági forrás:
– pályázatokon elnyert összeg,
– belépőkből befolyt összeg.

Humán forrás:
– kétkezi munkaerő,
– a művelődési ház dolgozóinak bevonása.
A megvalósításban partnerek:
– a fiatalok (klubtagok),
– a szülők,
– a művelődési ház,
– a helyi szervezetek, általános és középiskolák.

SWOT-ELEMZÉS
Erősségek, lehetőségek, gyengeségek, veszélyek
Erősségek:
közös múlt (gyermekkori barátság),
fiatalság (14–25 év közöttiek),
szülők (segítség),
művelődési ház (terem biztosítása),
kétkezi munka,
támogatók,
iskolák, helyi közösségek (együttműködés),
kreativitás,
rugalmasság,
elhivatottság,
helyi újság, televízió.

Lehetőségek:
rendezvényterv,
nagy mozgástér,
kapcsolatfelvétel,
többirányú fejlődés (közösség fejlesztés),
együttműködés (helyi, megyei csoportokkal),
közös programok szervezése.

Gyengeségek:
konfliktus,
szakmai hiányosság,
technikai felszerelések hiánya,
új tagok belépése.

Veszélyek:
külső csoporttal összetűzés,
pénzhiány,
bizalomhiány.

A veszélyek, gyengeségek megoldása:
A külső csoporttal történtő összetűzés, konfliktus megoldása: párbeszéddel, meditációval.
A közös programok szervezése, a közös ellenség megtalálása, a célok meghatározása.
A pénzhiány ellensúlyozására: támogatók keresése, pályázatok benyújtása
A bizalomhiány megszűntetésére: sikeres rendezvények lebonyolítása.
A szakmai hiányosság pótlására: a folyamatos képzéseken való részvétel, csapatépítés.
Az új tagok veszélye: bizonyítási lehetőség a vezetőség felé