Európai Párbeszéd Közösségfejlesztési hálózatépítés az európai integrációs tevékenység segítésére 2008. május 9–10.

2008/2

 

Fővédnök: Göncz Kinga külügyminiszter
Együttműködő szervezetek: Közép-kelet Európai Állampolgári Hálózat (Central and Eastern European Citizens Network), Egyesített Európai Szervezet a Társadalmi Fejlődésért (CEBSD Combined European Bureau for Social Development), Civil Kollégium Alapítvány, Civil Rádió, Közösségfejlesztők Egyesülete, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Helyszínek
Európa Hajó a Dunán
Civil Kollégium Közösségi Ház, Kunszentmiklós-Kunbábony


Közösségfejlesztők Egyesülete egyike a legrégebben alakult civil szervezeteknek (1989-ben alakult), s a kezdetektől jelen van a civil társadalom, a demokrácia fejlődését szolgáló közösség-fejlesztés nemzetközi eseményeiben, legrégebben és legmeghatározóbb módon, 1991 óta a nyugat-európai közösségfejlesztő hálózat, a CEBSD életében. A Közép-kelet-európai régióban alakult CEE Citizens Networkkel kapcsolata jóval később, 1999-ben kezdődött, ám azóta a kapcsolat egyre intenzívebbé és meghatározóbbá váltE kapcsolatok számos, mára meghatározóvá vált hozadékot jelentenek az Egyesületnek, segítik felzárkózni a nemzetközi folyamatokhoz és azoknak fontos tényezőivé teszik a magyar közösségfejlesztést és általa a hazai civil társadalom fejlődését.

CEBSD
A Combined Bureau for Social Development (Egyesített Európai Társadalomfejlesztő Iroda) egyesület és hálózat is egyben, amelynek egyfelől tagsága van: 10 nyugat-európai országban működő közösségfejlesztő szervezet, köztük a közép-európai térségből egyedül a Közösségfejlesztők Egyesülete is, másfelől egy terebélyesedő európai hálózat tagja is, mert működése közben együttműködő kapcsolatokat épített ki számos európai hálózattal és szervezettel is az európai társadalomfejlődés érdekében. Az információk és elképzelések tagok közti cseréjén túl a hálózat irányelvi dokumentumokat, szakmai publikációkat, jó gyakorlati példákat és kutatási jelentéseket ad ki. További információk a hálózatról a szervezet weboldalán tekinthetők meg: www.cebsd.org.

CEE Citizens Network
Az 1999-ben megalakult hálózatnak 2002 óta tagja a Közösségfejlesztők Egyesülete, s attól kezdve minden eseményén részt vesz, sőt, maga is vendégül látott már összejöveteleket.
A hálózatnak jelenleg 18 tagja van a térségből: albán, belorusz, boszniai, bulgár, cseh, észt, grúz, horvát, lengyel, magyar, orosz, örmény, román, szerb, szlovák, ukrán szervezetek.
Az állampolgári részvétel fejlesztéséért a hálózat egyfajta „tudatosító” munkát végez – konferenciákat, képzéseket szervez, honlapot működtet (www.ceecn.net), kiadványokat bocsát ki, terjeszti a jó gyakorlati példákat és évente megszervezi az Állampolgári Részvétel Hetét, a tagszervezetek országainak évről évre bővülő körében. Munkáját a hálózat kiterjeszti az önkormányzatokra, a választott képviselőkre is – rendezvényein a résztvevők két szektort képviselnek.
A CEE CN 2004-ben vált Szlovákiában bejegyzett civil szervezetté, addig kizárólag hálózatként működött.

Az EURÓPAI PÁRBESZÉD projekt e két európai közösségszervező és -fejlesztő hálózat első hálózati találkozójának megszervezésére vállalkozott, 17 európai ország 23 szervezetének képviselői és a két hálózat 2–2 koordinátora, valamint 10 magyar közösségi aktivista részvételével, annak érdekében, hogy e két civil társadalmat fejlesztő európai hálózat hozzájáruljon a civil szervezetek európai integrációs tevékenységéhez.
A projektet a mindkét hálózatban/szervezetben tag Közösségfejlesztők Egyesülete kezdeményezte.
Az Európai Párbeszéd műhelymunkája keretében a résztvevők ismerkedtek a két hálózat munkájával, keresték gyakorlatuk közös elemeit és különbségeit, azonosították jövőbeni együttműködésük lehetséges területeit és formáit. A műhelymunka a résztvevők aktív közreműködésével valósul meg, nyelve angol volt.

Résztvevő országok és szervezetek:

BELGIUM
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, Brussel
BOSZNIA-HERCEGOVINA
CCI Centers for Civic Initiatives, Banja Luka
BULGÁRIA
C.E.G.A. Creating Effective Grassroots Alternatives, Sofia
CSEH KÖZTÁRSASÁG
CCO Center for Community Organizing, Přerov
Agora Central Europe, Society for Democracy and Culture, Prague
DÁNIA
KSS Kristeligt Studenter-Settlement, Křbenhavn
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Community Development Foundation, London
FRANCIAORSZÁG
IR DSU Inter-Réseaux Développement Social Urbain
GRÚZIA
International Association „Civitas Georgica”, Tbilisi
HOLLANDIA
MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, Utrecht
MAGYARORSZÁG
Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest
NÉMETORSZÁG
PBW, Paritaetisches Bildungswerk Bundesverband, Frankfurt a. M.
NORVÉGIA
Stiftelsen Idébanken, Oslo
ROMÁNIA
RACD Romanian Association for Community Development, Vrancea
Community Foundation, Sibiu
Pro Democracy Association Brasov Branch, Brasov
Association for Community Partnership, Brasov
Associatia CRONO, Craiova
SPANYOLORSZÁG
FDC Fundacio Desenvolupament Comunitari, Barcelona
SVÉDORSZÁG
CESAM Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering, Örebro
SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
CCO Center for Community Organizing, Banská Bystrica
VOKA Rural Organization for Community Activities, Banská Bystrica
SZLOVÉNIA
CNVOS Centre for Information Service, Cooperation and Development of NGOs, Ljubljana

Az Európai Párbeszéd projekt rendező szervei 3 nemzetközi és 1 nemzeti műhelymunkát bonyolítottak le, kibocsátották az Európai Párbeszéd Hírlevelet, a Budapestre akkreditált nagykövetségek munkatársai s a meghívott külföldiek részvételével rendeztek megnyitó ünnepséget és sajtótájékoztatót az Európa hajón. Az Európai Párbeszéd eredményét nemzetközi műhelymunkában értékelték és tárták a résztvevő szervezetek elé, akik a megvalósítás munkája mellett saját otthoni és nemzetközi hálózataikban fogják terjeszteni a projekt eredményeit.

A továbbiakban Göncz Kinga külügyminiszter köszöntőjét tesszük közzé.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTERE

Vercseg Ilona, elnök
Péterfi Ferenc, titkár

Közösségfejlesztők Egyesülete

Tisztelt Szervezők!
Kedves Vendégek!

Nem mindennapos nemzetközi eseménynek ad most otthont hazánk. Az Európai Unió “Európa az állampolgárokért” 2007–2013 programja keretében a magyar Közösségfejlesztők Egyesülete egy hosszú távú európai hálózatépítésbe kezdett két olyan európai közösségfejlesztő hálózat segítségével, melyeknek szervezetei az állampolgárokkal közvetlen kapcsolatban állnak, s a helyi közösségi fejlesztésért dolgoznak az EU 17 tagállamának 25 szervezetében, Észtországtól Spanyolországig és Bulgáriától Svédországig.

E hálózatok, a CEE CN Central and Eastern European Citizens Network és a CEBSD Combined
European Bureau for Social Development, a Közösségfejlesztők Egyesülete szervezésében és kezdeményezésére először találkozik most hazánkban azzal a szándékkal, hogy kapcsolataikat elmélyítsék és kiterjesszék.
A holnapi Európa Napon és azt követően, a két hálózat egy közös műhelymunkán azt szeretné elérni, hogy az eleddig elkülönülten, ám ugyanazért a célért – a civil társadalom és részvételi demokrácia fejlesztéséért – dolgozó két európai közösségfejlesztési hálózat tagjai megismerjék egymást, tanuljanak egymástól, megerősítsék egymás törekvéseit, s hogy egymást inspirálva közösen keressék munkájuk európai dimenzióját, együttműködésük lehetséges módozatait. E munkálkodásnak természetesen célja az európai identitástudat fejlesztése is.
Ez a munka szerves folytatása a csatlakozás évében megrendezett, “Az európai civil társadalom fejlesztése a közösségfejlesztés eszközeivel” nemzetközi konferenciának, amelyet a CEBSD, IACD és KÖFE szervezett 2004. március 25–28-a között a Budai Várban. E konferencián, amelyen 33 uniós és unión kívüli ország 130 küldötte, közösségi munkások, kutatók, támogatók, döntéshozók, kormányzatok, társadalmi szervezetek és közösségek képviselői találkoztak és készültek fel a 10 tagjelölt ország csatlakozására, a résztvevők kibocsátották az ún. Budapesti Nyilatkozatot, amely azóta az európai közösségfejlesztés és civil társadalom nagyhatású európai irányelvévé vált.
Örömmel vállaltam e hálózati találkozó és műhelymunka fővédnöki tisztét, mert meg vagyok győződve arról, hogy a közösségfejlesztés kulcsfontosságú támogatója az aktív és demokratikus társadalmi részvételnek. Hazánkban is egyre szorosabb és sokrétűbb a kormányzat kapcsolata a civil társadalommal. Ma már nem csupán a civilek állami támogatásáról és egyes állami feladatok helyi szintű végrehajtásáról beszélhetünk, hanem ezen túlmenően a kormányzat igyekszik a civil társadalomban felhalmozódott tudást és szakmai tapasztalatot becsatornázni a politikába, a civileket bevonni a döntés-előkészítési folyamatokba szakmai tanácskozásokon, és a jogszabályok, pályázati kiírások társadalmi vitáján keresztül. A civilek és a Külügyminisztérium közötti kapcsolat terén is paradigmaváltás zajlik. A külügyi tárca éppen a civil szervezetek aktív közreműködésével igyekszik a diplomáciát, a külpolitikai témákat közelebb hozni az állampolgárokhoz. Hiszem, hogy a közösségfejlesztők nem csupán külügyi, hanem más szakpolitikai témákban is aktivitásra ösztönözhetik a társadalmat, és komoly elősegítői lehetnek egy teljesebb, valóban aktív állampolgári részvételen alapuló demokráciának.
Bízom abban, hogy e találkozó alkalmat nyújt a gyümölcsöző gondolatcserére, tapasztalataik kölcsönös átadására.
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma nevében köszöntöm Önöket és kívánom, hogy munkájukat siker övezze.

Budapest, 2008. március 14.

Az Európai Párbeszédet egy újabb nemzetközi műhelymunka követte, amelynek célja az Európai Párbeszéd értékelése és a jövőbeni együttműködés körvonalazása volt. Részletek Varga Máté (Közösségfejlesztők Egyesülete) összefoglalójából:

Főbb észrevételek:
– A résztvevők érdeklődését megragadta az egymás megismerésének és az együttműködésnek a lehetősége;
– Már a rendelkezésre álló rövid idő alatt is erős különbségek mutatkoztak a résztvevők felkészültségében, kultúrájában, gyakorlatában, az általuk használt fogalmakban, s megállapítást nyert, hogy a résztvevők nem vagy alig ismerik egymás társadalmi hátterét;
– Ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni, az egyenlőtlenségeket egyrészt mérsékelni szükséges, másrészt erősségekként kell kezelni őket;
– Elsősorban egymás megismerésére, tisztább megértésére kell törekedni, ami nem érhető el egyszeri aktussal, csakis egy folyamat eredménye lehet;
– Az „arcvonalban” olyan nagyszabású közös akciókkal érdemes megjelennünk, mint amilyen pl. az Állampolgári Részvétel Hete, de hosszú távú folyamatokban is kell gondolkodnunk, hogy valóban tanulhassunk egymás munkájából;
– Állandóan szem előtt kell tartanunk a szakmafejlesztés feladatát, s ezzel egyidejűleg közösségi és civil mozgalmak létrejöttét és terjesztését is segítenünk kell.

Általánosságban elmondható, hogy az együttműködést nagy várakozások előzték meg, de a megvalósítható vállalásokhoz minden szervezetnek/hálózatnak tisztában kell lennie saját kapacitásával, és csak olyan közös munkát szabad vállalnunk, amit jó minőségben meg is tudunk valósítani. A nagy elképzelések, még ha utópisztikusak is, fontosak, ám meg kell becsülnünk a kicsi, realista lépéseket is.

A hálózatok jelene
Mindkét hálózat/szervezet, a CEE CN és a CEBSD is a strukturális változások időszakát éli, s ez egyaránt kihat a stratégiára, a tagságra, a szakmapolitikai-lobbi-ügyekre és a közös tevékenységre. Úgy tűnik, hogy az Európai Párbeszéd a legjobb időben került megvalósításra, hiszen a közeljövő tevékenységét inspiráló és integráló módon alakíthatja.

Javaslatok a jövőbeni együttműködésre, a prioritások sorrendjében
Összeilleszteni az Állampolgári Részvétel Hetét és a EWLD-t (European Week for Local Democracy, a Helyi Demokrácia Európai Hete)
Első lépésként fel kellene használni a 2008. szeptember végi Állampolgári Részvétel Hetét arra, hogy „Az emberek és a politika” nemzetközi projekt (mely a lakosság és a hatalom kapcsolatáról szól) Magyarországra látogató résztvevőit összehozzuk az ÁRH konferenciára a kelet-közép-európai hálózat idelátogató tagjaival, s közösen vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne az ÁRH eszméjét és gyakorlatát átültetni a nyugati gyakorlatba.
– Közös vezetőségi üléseket lenne érdemes tartani a CEE CN és a CEBSD között, lehetőleg évente.
– Nemzetközi szeminárium szervezése lenne lehetséges az ALDA-val (amely egy szlovák helyi demokráciát fejlesztő civil szervezet). A szeminárium témája: Az új EU-tagállamok önkormányzatainak és civil társadalmának szerepe az EU fejlesztési politikákban. Javasoljuk, hogy a Budapesti Nyilatkozat (2004) legyen a szeminárium figyelmének középpontjában!
– A Budapesti Nyilatkozat felfrissítése, újragondolása és használata!
– Folytatni szükséges a „jó gyakorlatok” gyűjtését, látogatását, terjesztését. Készüljenek leírások, ismertetők, elektronikus oldalak! A már említett „Az emberek és a politika” projekt esettanulmányokat és módszereket gyűjt az állampolgárok és a politikusok közötti kommunikáció és együttműködés terén. Számos egyesület, pl. az ARCD (a Román Közösségfejlesztők Egyesülete) vagy a norvég Idébanken gyűjti a jó gyakorlatot és adatbázist fejleszt, csakúgy, mint maga a két európai hálózat. Hogyan tehetők ezek mind szélesebb körben ismertté?
– Felméréseket végezni az állampolgári részvétel gyakoriságáról – az ÁRH példájára Nyugat-Európában is.
– Közös képzéseket tartani, legfőképp a „Közösségfejlesztő képzés és tanulás” európai felnőttképzési projekt keretében.
– Kultúrát hozzunk létre, ne csak projekteket! Ágyazzuk be a gyakorlatunkat a struktúrákba, vigyük át a politikákba!
– Európa Jövője Fórum. Teremtsük meg a fórumát a közösségfejlesztés és a részvétel lehetőségeiről szóló vitának! A két testület (hálózat) négyévente rendezzen konferenciát, melyen áttekinti az előző időszak folyamatait és a jövő trendjeit, lehetőségeit nyugaton és keleten.
– Az „élettörténet” módszerének alkalmazása segítene fokozni a megismerést és a megértést. Tanuljuk meg a módszert a következő CEE CN – CEBSD ülésen!

Kunbábony, 2008. június 6–7.

Támogatók
Co-financed by the European Union within the programme “Europe for Citizens” 2007–2013. National Civil Fund