A SZOLIDARITÁS GLOBALIZÁCIÓJA a Szolidáris Gazdaság Európai Hálózata Alakuló Kongresszusának Kiáltványa Barcelona 2011

2012/1

Lima 1997, Quebec 2001, Dakar 2005, Luxemburg 2009 – kulcsfontosságú találkozók a szolidáris gazdaság hálózatának formálódásában. A folyamat most a 20. század elejének munkásmozgalmáról a Tűz Rózsájának nevezett, Barcelona városában folytatódik. A találkozó célja a Szolidáris Gazdaság Európai Hálózatának (RIPESS EUROPE – Réseu Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, Europe) megalakítása.

Mi, belga, katalán, magyar, olasz, luxemburgi, portugál, spanyol, svájci és romániai országos vagy regionális, ágazati vagy ágazatok közötti hálózatok képviselői, valamint a velünk tanácskozó németek bejelentjük, hogy a 2011. szeptember 8–10. közötti három eredményes nap munkája és véleménycseréje után megalakítottuk a RIPESS EURÓPA Hálózatot. A hálózat rendelkezik egyesületi alapszabállyal és Koordinációs Bizottságába, a következő két évre, megválasztottuk képviselőinket.
A RIPESS EURÓPA Hálózat megalakítása felidézi számunkra az Európa társadalmi és politikai történelmén átvezető, harcokkal és tapasztalatokkal szegélyezett hosszú utat. Bármikor, ha az öreg kontinens akár legkisebb falujában jöttek is össze férfiak és nők és alakítottak ki egy, a szükségleteik kielégítését szolgáló, egyenjogú és közös választ, a szociális és szolidáris gazdaság fejlődéséhez járultak hozzá. Szövetkezetek, önsegítő szervezetek, a tiltakozó mozgalmak szervezetei, egyesületek, hitelszövetkezetek és szakszervezetek csakúgy, mint népfőiskolai körök és egyetemek, enciklopédiaközpontok, munkáskönyvtárak, kórusok, színtársulatok … mind részeivé váltak társadalmi és kulturális örökségünknek, s mi ennek az örökségnek nem csak gyermekei vagyunk, de vállaljuk is ezeknek az eszméknek a jövőbe való átörökítését.
A RIPESS EURÓPA Hálózat megalakítása lehetőséget ad számunkra rávilágítani a tényre: a jelenlegi, a profitcélú, a verseny és az individualizmus dicsőítésével jellemzett politikai, gazdasági és társadalmi szerveződési modell az emberek ellen hat. Ezzel szemben a szolidáris és szociális gazdaság a jelenlegi válság hatásain való túljutást célozza és a lokálistól a globálisig a szabadságot, a viszonosságot, a szolidaritást és az egyenlőségen alapuló cserét segítő szervezeti megoldásokat támogatja. A jelenlegi válság okait és következményeit egyaránt elutasítjuk. Ez a válság az ellenőrizetlen pénzáramlásokra épülő spekuláció és egy kontrolálatlan, az embereket elszegényítő és növekvő számú embert és térséget kirekesztő gazdasági modell eredménye. Ráadásul mindezt az egész világ természeti és kulturális örökségének lerombolásával teszi.

Mindeközben konkrét, a szolidáris gazdaságra utaló példák ezrei léteznek Európában és a Föld többi részén egyaránt. Termelői szövetkezetek, szolidáris piacok, felelős fogyasztás és élelmiszer-önrendelkezés, alternatív finanszírozás, időbankok és szívességi szolgáltatások, környezeti és ökológiai kezdeményezések, a nemek közötti egyensúlyra törekvő pedagógiai projektek, méltányos kereskedelem, helyi fejlesztő egyesületek és fenntartható társadalmi vállalkozások … A gazdasági élet minden területén: a termelésben, az értékesítésben és a fogyasztásban csakúgy, mint a finanszírozásban, állandóan új szervezetek tűnnek fel. Ezek új utakat nyitnak és túl kívánnak lépni az egyéni tőkeszerzésen és a kereskedelmen alapuló gazdaságon, a közszféra bürokratizálódásán és hierarchiáján. Ezen törekvések elhatározása, megjelenítésük és koordinációjuk módja növekszik, szemtanúi lehetünk a képviseleti platformok, konzorciumok, szövetségek és hálózatok alakításának. A RIPESS EUROPA Hálózat jelenlegi megalakulása ebbe a folyamatba illeszkedik.
Vannak értékek és tapasztalatok, melyekre építhetünk, és melyeket használni szándékozunk olyan gazdaságok és társadalmak építéséhez, melyek méltányosabbak, kevésbé kizsákmányolóak és befogadóbbak.
Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Szembe kell néznünk a jövő sokrétű és jelentős kihívásaival. A demokráciának a gazdasági élet részévé kell válnia, meg kell erősödnünk és gyarapítani kell tapasztalatainkat annak érdekében, hogy kevésbé legyünk marginálisak, láthatóbbakká váljunk és a gazdasági, társadalmi és környezeti törekvések tömegét területi és vertikális szinteken integráljuk. Ki kell alakítanunk a hagyományos gazdasággal szembeni kritikai megközelítésünket és a szolidáris gazdaság elméletét a szegénység, a kirekesztés, az esélyegyenlőtlenség elleni küzdelemhez és az életminőség javításához, a természet tiszteletéhez, a népek kultúrájának és az önrendelkezéshez, a szövetségi logika mentén történő cselekvésre való jogának védelméhez és a polgárok általános érdekeinek támogatásához. Fel kell szólítanunk és mozgósítanunk kell a közszférát arra, hogy szövetségeket és hálózatokat építsen a társadalmi mozgalmak szereplőivel. Meg kell erősítenünk legitimációnkat, figyelmet és elismertséget kell szereznünk a helyi, regionális, nemzeti és EU hatóságokkal folytatott párbeszédben. Végezetül, nem kívánunk az európai határok közé korlátozódni, aktív szerepet akarunk játszani a szolidaritás globalizációjában.
A RIPESS EUROPA Hálózat megalakítása lehetőséget nyújt számunkra továbbá azt is kijelentenünk: lehetséges a jelenlegi kontrollálatlan gazdasági modelltől különböző jövő, lehetséges egy másik világ építése!
Nem csak arról vagyunk meggyőződve, hogy lehetséges másik világ, de arról is, hogy az egyre szükségesebb.
A rózsa tüze ráragyoghat a szolidáris gazdaságra. Barcelonából hirdetjük ki: a szolidáris gazdaságnak hosszú életet kívánunk az egész világon!

Közreadja és angolból fordította G. Fekete Éva, a Koordinációs Bizottsága tagja, aki RIPESS-ben a Kistérségi Fejlesztők Országos Szövetségét (KIFESZ) képviseli