A Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ) jövője

2010/2

Hálózatunk öt éves együttműködés után érzékeny és a jövőjét meghatározó időszakhoz érkezett: képes lesz-e a megszűnő állami támogatás után is megszervezni és fejleszteni önmagát? Más szóval: képes lesz-e a helyi közösségek érdekeit, valamint saját hálózati érdekeit megfogalmazni, közvetíteni és a fenntarthatóságát biztosító támogatásokat mozgósítani?

E kérdéssel már jó ideje szembenéznek a hálózat szakemberei, s az elmúlt egy évben már nem csak a közösségfejlesztő tevékenységekhez és képzésekhez, publikációkhoz szereztek kiegészítő támogatást, hanem magának a Hálózatnak az összetartásához is (egy ilyen NCA-támogatás tette lehetővé például e lapszám megjelenését is!). A közös gondolkodás ez évben vált a korábbinál erőteljesebbé, s a februári és az áprilisi Országos Fejlesztői Műhelyeinken is főként Hálózatunk jövőjével foglalkoztunk. A két találkozó között munkacsoportok dolgoztak a következő témákon: Mi a hálózat? Mi a KÖZTÁMHÁLÓ – vállalt feladataink és céljaink; A hálózati tagság feltételei, feltételrendszere; Hogyan épül fel a KÖZTÁMHÁLÓ, hogyan kapcsolódik más szervezetekhez? A második találkozón a hálózat céljainak és a szakmai munka – hálózati együttműködés/részvétel –sztenderjeinek a meghatározásába fogtunk, illetve a KÖZTÁMHÁLÓ működési elveinek lefektetését kezdtük meg. Lapzártánkig munkacsoportok dolgoznak e kérdéseken, melyeket hamarosan a Hálózat elé terjesztenek megvitatásra és elfogadásra, ám előbb még a VII. Nyári Egyetemen, melyet július 28–31-ig szervezünk Kunbábonyban, „társadalmasító” műhelyt szervezünk.
A munka folyamatának jelenlegi fázisában a februári műhelymunka összefoglalóját adjuk közzé, mely híven tükrözi a feladat szépségét és nagyságát, a hálózati tagok elkötelezettségét a közösségfejlesztés ügyének, s azt, hogy a hálózati munka milyen sokoldalúan elégíti ki szükségleteiket: elősegíti a szakmai fejlődést, innovációra inspirál, szakmai és emberi téren egyaránt a közösséghez tartozás élményét adja; segít megélni a civil létet a független cselekvéssel és az érte történő felelősségvállalással, a fenntarthatóságért való küzdelemmel, a nyilvánossági és érdekképviseleti munkával.

Összeállításunk első írásául egy 2008-as összefoglaló egy részletét szerkesztjük ide, a témába történő bevezetésként. (A szerk.)
1. Részlet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 2008 májusában, a Civitalis Egyesület által készített monitoring jelentésből (az eredeti tanulmány a www.kozossegfejlesztes.hu KÖZTÁMHÁLÓ Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat menüpont alatt olvasható! A szerk.):
A Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat néven futó program – a résztvevő szervezeteken keresztül – működése eddigi ciklusainak eredményeit összegezve maximálisan teljesítette a program célkitűzéseiben meghatározott feladatokat, valamint eleget tett a szakmai és pénzügyi elszámolási kötelezettségeknek.
A pénzügyi támogatás felhasználása jelenleg a közösségfejlesztésben használható szakmai mutatók mentén történt. A beszámolók sokszínűsége jelzi a hálózat tagjainak eltérő lehetőségeit, szakmai és módszertani eszközeik eltérő alkalmazhatóságát. Az elért eredmények – melyek az országos és regionális koordinátorok beszámolóiból érzékelhetőek leginkább – a tervezett és elvárt társadalmi hatások teljesülését igazolják.
A három év tapasztalatai, a közösségfejlesztés szakmai jellegzetességei, az elindult helyi fejlesztések követését és a további támogatás szempontjából a program céljainak kiegészítését, átgondolását indokolja. A fejlesztési folyamatok egy része jellegüktől és a résztvevők lehetőségeitől függően hosszabb és mélyebb támogatást igényelne, mint azt a program jelenlegi keretei lehetővé teszik. Az átgondolást indokolja, hogy a programban megfogalmazott feladatok, új kezdeményezések generálása és a már meglévő folyamatok támogatása a program eredeti célkitűzései szerint ugyan nem azonos forrásból biztosítaná a finanszírozást, mégis, a jelenlegi helyzetben a már elindított programok támogatásánál számos esetben a fenntarthatóság problémáival küzd, amely igen sokszor áthidalható lenne az e programok számára biztosított hosszabb inkubációs időszak beiktatásával.
Egyértelműen megállapítható, hogy a települések és kistérségek eltérő infrastrukturális, humán lehetőségei számos új helyi kezdeményezés esetén az elkezdett folyamatok intenzívebb támogatását igényelnék. A program jelenlegi pénzügyi és szakmai keretei alkalmasak a meglévő különbségek szakszerűbb megjelenítésére, a különbségek mérsékléséhez szükséges erőforrások azonban nem állnak jelenleg a program rendelkezésére.
Időszerűnek tűnik a program megyei szinteken meghatározott feladatainak átgondolása. A fejlesztésekre a támogató szándékától és a rendelkezésre álló pénzügyi keretektől függően több alternatíva is megfogalmazható. A megyei szinten alkalmazott egyes szakmai feladatok egyenként és átfogóan is alkalmasak fejlesztésre, bizonyos programelemek módosítása esetén az országos koordinációba történő integráció tovább növelheti a program társadalmi hasznosulását.
A program szakmai, módszertani és kommunikációs lehetőségeinek fejlesztése ugyancsak más egyéb eszközzel nem pótolható módon erősítené annak társadalmi hatásait. A közösségfejlesztés gyakorlati alkalmazhatóságának tapasztalatai integrálhatók más terület- és településfejlesztéssel foglalkozó szakterületek munkájába is. A települési és kistérségi szolgáltatástervezéshez, racionalizáláshoz nélkülözhetetlen a helyi közösségek részvétele, mely a hálózat kapcsolatain keresztül megszervezhető. A közösségfejlesztés hozzájáruló jellege felhasználható a társadalmi párbeszédfórumok helyi, kistérségi és regionális szinten történő kialakításához. A párbeszédfórumok segíthetik a helyi igények megfogalmazását és az erre épülő szolgáltatások, intézmények kialakítását.
Összességében azonban leginkább azt a kérdést kellene a KÖZTÁMHÁLÓ működése kapcsán körüljárni, hogy a hazai civil közösségi kezdeményezések általánosnak minősülő erőforrás-problémáit tekintve a mindenkori kormányzat milyen felelősséget és konkrét anyagi terheket vállal a közösségi kezdeményezések erősítése, stabilizálása, szélesítése terén. Ha a közösségfejlesztés kérdését a kormányzat valamilyen koncepcionális megfontolásból fontosnak tartja, akkor aligha kerülhető el a KÖZTÁMHÁLÓ program finanszírozási helyzetének stabilizálására irányuló döntés meghozatala.
A KÖZTÁMHÁLÓ ugyanis mintaértékű program a rendszerváltás óta eltelt időszak közel két évtizedét tekintve. Professzionális szakmai közösség által kezdeményezett, kiérlelt koncepció mentén elindított pilot programként képes volt a kezdeti célkitűzéseket látványos, egyéb programokra történő ráfordítások arányában különösen hatékonynak minősülő működést és egyben közösségi eredményeket produkálni. Röviden azt is mondhatnánk: a program bizonyított. Ennek alapján a logikus lépés a program közép- és hosszú távú céljainak definíciója, illetve az ehhez szabott finanszírozási igények meghatározása, valamint a támogatásra (ez nyilvánvalóan elsősorban és legfőként a finanszírozásban történő részvételt jelenti) vonatkozó központi kormányzati koncepció kidolgozása és egy, a program stabil működését biztosító erőforrás-bázis kialakítása lenne.
2. Összegzés a hálózat jövőbeli működésével kapcsolatos közös munkáról
(Országos Fejlesztési Műhely, Kunbábony – 2010. február 24–25.)

A közös munka felépítése
– Tisztázó kérdés, érdemes-e beszélni a hálózat jövőjéről – „Van-e jövője a KÖZTÁMHÁLÓ-szerű hálózati összefogásnak?”
Szavazás eredménye: egyhangú „igen” (21 fő)
– Ráhangolás: Pawel Jordan Hálózatok fejlődése és fejlesztése c. tanulmányából (Civil Szemle, 2006/1. „6. szám” 119–142.p.)
– Elvárások, remények és a személyes, valamint közösségi vállalások összegyűjtése egyéni gyűjtőmunkával, kártyalekérdezéssel – az eredmény ismertetése felolvasással.
Hívómondatok:
Azt várom el a hálózattól… /azt szeretném, ha a hálózat….
Én azt adom hozzá… /a mi szerepünk benne….
– Az elképzelt hálózat néhány sarokpontjának megbeszélése 3 kiscsoportban, párhuzamos munkával, „vetésforgóval”. Prezentáció a csoportmunkákról, értelmezés, vitapontok megbeszélése nagycsoportban.

A kiscsoportok által feldolgozott témák:A hálózat küldetése (mit akarunk hosszú távon? Kinek/minek az érdekében? Hogyan? – a távlati célok, célcsoportok, módszertan rövid megfogalmazása).
Így épüljön fel a hálózat (a tagság, a szervezet struktúrája, irányítás, fejlesztés kérdései).
Források, forrásszervezés (stratégiai, folyamatos, alkalmi források számbavétele, a források megszerzésének szervezési módja, keretei, feltételrendszere).

– Nyílt beszélgetés, vita a feldolgozás során előkerült gondolatok mentén.
– Munkacsoportok alakítása a hálózat mibenlétének, a tagság feltételrendszerének, a hálózat felépítésének, más szervezetekhez való kapcsolódásának kidolgozására.

A közös munkában született eredmények
A „ráhangolás” Pawel Jordan idézetei:

A hálózat sikerének kulcsa:
– egyenrangú partnerek;
– közös felelősségvállalás;
– a kezdeményező semlegessége;
– visszaható (nem öncélú) a hálózat;
– egyértelmű alapelvek, melyeket közösen fektetnek le.

A hálózat kudarcának forrásai
– ha a hálózatot eszköznek tekintik;
– ha idegenkednek az együttműködéstől;
– ha vannak „bajkeverők”;
– ha nem tisztázottak az alapelvek;
– ha öncélú a hálózat.

A „küldetés” kiscsoportok által megfogalmazott szövegei:

A KÖZTÁMHÁLÓ országos közösségfejlesztő szakértői hálózat. Célja a közösségi kezdeményezések szakmai támogatása, a közösségek megerősítése, a társadalmi részvétel fejlesztése.
(Ennek érdekében?) Országos, regionális közösségi programok generálása a döntéshozatal különböző szintjein. Ezek alapján létrejövő helyi folyamatok szakmai segítése.
Hozzáértő, szervezett, a szabályok megalkotásában és betartásában fegyelmezett, hosszú távon közösségi alapú társadalmat, részvételi demokráciát akarunk.
Mozgalomszervezéssel, kezdeményezések generálásával, képzéssel, tapasztalatcserével, a képessé tétel változatos módjaival, szakmai innovációval, szakmafejlesztéssel a közösségek és a társadalom különféle szereplői tevékenységének integrációjával, együttműködésen keresztül.

A „források” kiscsoportok által megfogalmazott szövege:

1. A már birtokolt tudások, eredmények, értékek összegzése.
2. Az eddigi köztámhálós tevékenység társadalmi, gazdasági hasznosságának kimutatása.
3. Az előző kettő vonzóvá tétele, megtérülő befektetés a társadalmi és gazdasági profit reményében.
4. Oktatási intézményekből gyakornokok alkalmazása.
5. Forrás – külső: a gazdasági és állami szférából;– belső: mi magunk, a célcsoport.6. Állandó források:– lobbitevékenység: az elosztórendszerekben állandó szakmai szerepre való törekvés /a „Szövetség”;
– vállalati szponzoráció lehetőségeinek feltérképezése, portfóliókészítés.7. Projekt-források:– működéshez: NCA…
– szakmaihoz (tanulmányutakra is): NCA, OP, EU8. Tagdíj? Egyéni díj? Szervezeti díj?
9. Mi adjuk össze a működtetést – ebből egy ALAP vegyes finanszírozással, ahová a tagszervezetek pályázhatnak, nemzetközi források támogathatják (OSI, MOTT…).

Az egyéni gyűjtőmunka kártyalekérdezésének eredménye:
Igények, elvárások, remények a hálózattal kapcsolatban

Szakmaiság – segítségnyújtás
Szakmai kompetenciával rendelkezzen. Szakmai bázis legyen, közerőforrás legyen. Nyújtson szakmai megújulást (inspiráció, innováció). Inspiratív legyen.
Átütően jelenítse meg az országban a közösségfejlesztést. Szakmailag azonos alapelveket vallók hatékony munkakerete/szervezete legyen. Szakmai támogatás Szakmai segítségnyújtás
Tapasztalatcserét Szakmai kapcsolatokat
Baráti társaság

 

Baráti rendszer is – felelősséget vállalunk egymásért. Megoszthatnánk egymással továbbra is sikereinket, kudarcainkat, közös feldolgozás, közösségi együttlétek. Egymás segítése. Jól érezzem magam a találkozókon, barátokkal lehessek együtt.
A tagjai egymást támogassák. Támogasson a munkámban. Lehetőséget adjon a nyíltságra, őszinteségre. Jó közösség legyen.
Teremtsen alkalmat a rendszeres találkozásra. Azt szeretném, ha a hálózat tagjai havonta összejönnének tapasztalataikat megbeszélni. Szeretném, ha örökké tartana.
Felépítés – szerkezet – működés
Folyamatosan működjön. Az eddigi munka folytatása legyen. Szakmai elvek mentén szerveződne. Országos hatókörű, közös munkákat, feladatokat lásson el.
Közösen tervezzen előre. Uniós nagy pénzeket országos (hálózati) célokra szerezze meg, a megvalósítás adódjon össze. Közös identitás megfogalmazása. Tagjait közös értékrend, tisztázott alapelvek mozgassák.
Közös alapelveken alapuljon, ugyanakkor szakosodjon. Fogalmazza meg rövid és hosszú távú céljait és kapcsolatrendszerét (küldetésének megfelelően). Az eredeti céloknak megfelelően tudja folytatni a munkát. …ha a hálózat kitermelné a maga menedzsmentjét és felelősségi szintjeit.
…hogy rugalmasan és érzékenyen reagáljon a közösségek igényeire. …hogy a céloknak megfelelően közös pályázatok készüljenek, hogy szorosabb rendszerben is tanuljunk meg dolgozni. Legyenek speciális munkacsoportok. …ha műhelyeket vinne különböző témákban.
…ha főként kisebb létszámú csoportokban öntevékeny műhelyeket alkotna. …ha sokféle gyakorlati terepmunkát végezne. …ha alkalmanként közös terepeket teremtene. Területi és szakmai (ki miben jobb) együttműködések.
…ha sokféle szakismerettel rendelkezne. Ismertessen meg jó szakemberekkel (egyéb szakterületről). Sikeres módszerek megosztása. A tapasztalatok megosztása a helyi sajátosságok, különbségek megismerésére – módszerek fejlesztése, terjesztése.
Összefogás egy-egy közös ügyben. Reflektív működés Megerősítsen vagy kontrolláljon. Munkamegosztásban dolgozó
Erős, szorosan együttműködő partnerek. Egymástól tanulás Együtt bonyolítsunk le közösségfejlesztő programokat. Néha elevenítse fel a közösségfejlesztési alapfogalmakat, módszereket, tanítson újra és újra.
Tagjai aktívak legyenek. Legyenek a tagok kezdeményezők a többiek felé.
Felelősség
Azt szeretném, ha a hálózat sok aktív és felelősséget vállaló taggal rendelkezne. Mindenki vállaljon felelősséget a tovább-működésben. Minden tag döntsön az elhivatottságáról és ez alapján a felelőssége ne legyen megkérdőjelezhető.
Kapcsolatok – nyilvánosság

 

Legyen nagyobb nyilvánossága. …ha jó kommunikációt folytatna. Közösségi munka fontosságának hangsúlyozása, megmutatása. Információ
Független Szakmai hálózatok közötti együttműködés. Informális szervezet maradjon. Kapcsolati, információs, országos kitekintő/rátekintő lehetőség legyen.
…ha lefedné az egész országot (területileg). …ha a hálózat szélesebb struktúrákba is beilleszkedne, tevékenységeit összekapcsolná más, szélesebb kezdeményezésekkel.
Bővülés, terebélyesedés
Megyénként 1 fővel bővüljön. Megyei szinten is hálózat legyen. Új szakemberek, társak bevonása, a hálózat bővülése. Generációváltást (fiatalítást)!
A résztvevő települések számának (ezért a közreműködőknek) a növelését. …ha a hálózat köre bővülne. …ha közösségi mozgalmat generálna az országban.
Érdekképviselet
Érdekképviselet Érdekképviselet szakmailag. Érdekszolidaritás Szakmai elismerések kezdeményezése.
E g y e b e k
Kinek mi az erőssége? Többszintűen, többszínűen, egyszínű.