A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok

2008/1

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos, kapható kiadványok
Nyomtatott kiadványok:

(Megvásárolhatók a Közösségfejlesztők Egye­sülete székhelyén: 1011 Budapest, Corvin tér 8.)
Az angol és holland közösségi munka, közösségfejlesztés fejlődésének áttekintése. Vál. és szerk. Vercseg Ilona, ford.: Varga Tamás. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2007.
Beke Pál: Önkormányzó társadalom. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1991.Bodorkós Barbara – Kajner Péter – Kovács Edit – Peták Péter – Péterfi Ferenc: Rajtunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2005.

Egyesületi művelődési otthonok Fran­cia­országban. Szerk. és Ford. Solymosi Judit. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete. 1993.

Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak. Fejezetek a közösségi munka brit kézikönyvéből. Vál. Varga A. Tamás, Szerk. Vercseg Ilona, Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfejlesz­tők Egyesülete, 2005.

Harkai Nóra: Közösség és közösségi munka. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2006.
Henderson, Paul: Társadalomhoz tartozás és állam­polgáriság Európában. Mit tehet mind­ezért a közösségfejlesztés? Szerk. Vercseg Ilona, Ford. Varga Tamás. Budapest, Közös­ségfejlesztők Egyesülete, 1997.
Henderson, Paul: A kirekesztettek bevonása. Az európai közösségfejlesztés gyakorlatától a szakmapolitikáig. Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2007.Identitás – filozófia – stratégia. Gondolatok a civil társadalom szer­ve­ző­dései számára. Szerk. és Ford. Solymosi Judit és Varga Ta­más. Budapest, Közösségfejlesztők Egye­sülete, 1993.

Közösségi munka. Elmélet és gyakor­lat külföl­dön. Vál. Varga A. Tamás, Szerk. B. Vörös Gizella, Ford. Rakovszky Zsuzsa, Verók Edit. Budapest, Közösségfejlesz­tők Egyesülete, 1993. (Szöveggyűjtemény)

Perlman, R. – Gu­rin, A.: Közösségszerve­zés és tár­sa­dal­mi tervezés. Vál. Varga A. Tamás, Szerk. Mátyus Alíz, Ford. Szombatiné Mihályi Zsuzsa. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.Schwarz, P.: Menedzsment a non­profit szer­ve­ze­tek­ben. Ford. Solymosi Judit. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.

Szomszédsági gazdaság­fejlesztés. Tanulmánygyűjtemény. Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfej­lesztők Egyesülete – CEBSD-VIBOSO, 2000.

Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 2004.

Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztő lelkészek. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1992.

Elektronikus kiadványok

(ingyenesen letölthetők a www.kozossegfejlesztes.hu honlapról!)

Biddle, W.W: – Biddle, L.J.: A közösségfej­lesz­tési folya­mat. Szerk. és az előszót írta Varga A. Tamás, Ford. Rakovszky Zsuzsa, Szentpéteri Gabriella. Budapest, Országos Közművelődési Központ Kö­zös­ségszolgálat, 1988.

McConnell, Charlie: A közösségfejlesztés támoga­tása Európában. Budapest, Közösségfejlesztők Egye­­lete, 1992.

Gergely Attila: Intézmények építése a helyi közös­ségekben. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1991.

Péterfi Fe­renc (szerk.): A közösségi rádió­zásról. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1992.

Rothman, J.: A közösségi beavatkozás megköze­lítései. Ford. Varga Tamás. Budapest, Közösségfej­lesztők Egyesülete, 2001.

Szomszédság. Szerk., Ford. és a bevezető tanulmányt írta Vercseg Ilona. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.

Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Közösségfejlesz­tés. Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 2001.

Varga A. Ta­más – Ver­cseg Ilona: Település, közös­ség, fej­lesz­tés. Tapasztalataink a helyi társa­dalmi-kul­tu­rális fejlesztésről. Budapest, Országos Közmű­velődési Központ, 1991.

Vercseg Ilona: Közösség – Eszme és valóság. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993.

Vercseg Ilona (szerk.): Közösségfejlesztés és mun­kahelyteremtés. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, 1997.