fbpx

Partnerek * Partners

Egyesületünk 30 éve működik és dolgozik hazai és nemzetközi pályán. Napjainkra az Egyesület a közösségfejlesztés egyik hazai módszertani központjává vált, amelyet a különböző közösségfejlesztési, felnőttképzési folyamatokban szerzett szakmai tapasztalat igazol. Felnőttképzési szervezetként hosszú távú célja a közösségi munkában jártas szakemberek képzése, mindemellett szakembereket és módszertani anyagokat biztosít a felsőoktatási, felnőttképzési intézmények számára is, oktatói tevékenységek céljából

E projekt közvetlen előzményének, szakmai megalapozásának tekinthető a szervezet szakmafejlesztői ambíciója – új módszerek beemelése, esetfeldolgozás folyamata kapcsán, és a mindehhez alapot jelentő saját kezdeményezői szándéka mellett, a “Közösségek szolgálatában kistelepüléseken” EFOP projekt, amely lényegében megágyazott ennek a jelenlegi szakmai munkának.

Our association has been operating and working in domestic and international settings for 30 years. The Association has become one of the Hungarian methodological centers of community development by now, which is confirmed by the professional experience gained in various community development and adult education processes. As an adult education organization, its long-term goal is to train professionals skilled in community work, but it also provides professionals and methodological materials for higher education and adult education institutions for the purpose of teaching activities.

A former EFOP project entitled In the Service of Communities – In Small Local Communities essentially laid the foundation for the current professional work. It can be considered as a direct precedent of the present project, complementing the professional development ambitions of the organization manifest in the introduction of novel methodologies, the procedure of case processing, and the attitude of actively taking initiative. 

Szervezetünk 2007 óta közösségfejlesztés alapú település/mikrotérség-fejlesztést végez Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén (Észak-Abaújban). Szakmai kapcsolatban állunk a Közösségfejlesztők Egyesületével, a Dialóg Egyesülettel és az Abaúj Leader Egyesülettel. a Küldetésünk lényege: A közösségi megoldások a hosszú távon leginkább fenntartható és ezért leginkább kívánatos megoldások! Közösségfejlesztői munkánk során a részvételi demokrácia kialakítása, a társadalmi igazságtalanságok leküzdése, az egyenlőtlenségek mérséklése, a mélyszegénység enyhítése fő társadalmi elhivatásaink.

A jelen projekt fókuszában álló szociális hackathonok honi adaptálásával az a célunk, hogy hatékonyabbá tegyük a mikrotérségek aktív szereplőinek feltérképezését, bevonást. s eközben olyan szakmai feladatnak, kihívásnak tegyünk eleget szervezetünk bázisán, amely méltó- és szükségesképp megemel bennünket, s inspirál küldetésünknek megfelelő működésünkre. E módszer alapvetésének megfelelően 2011 és 2014 között már tettünk egy térségi fejlesztési folyamatba ágyazottan kísérleteket a helyi szereplők együttműködésének kialakítására (KÉK – Közös Érdekek Kerekasztala szervezésével, így társadalmi, s egyben szervezeti tapasztalatra tettünk szert a mikrotérségek közötti munkában.
Bízunk abban, hogy a jövőben, az abaúji térség stratégiai fejlesztési folyamatainak állandó szereplőivé válhatunk és/vagy önállóan induló, stratégiai jelentőségű folyamatokat szervezni kész csapattá bővülünk.

Since 2007, our organization has been active in developing municipalities and micro-regions based on a methodology of community development in the northern part of Borsod-Abaúj-Zemplén County (ie., North Abaúj). We have an ongoing professional relationship with the Hungarian Association for Community Development, the Dialogue Association and the Abaúj Leader Association. The essence of our Mission is as follows: in the long run, community-based solutions provide the most sustainable and therefore the most desirable solutions! In our community development work, building participatory democracy, overcoming social injustices, reducing inequalities, and alleviating deep poverty are among our main social responsibilities.

By adapting the social hackathons that are in the focus of the present project domestically, our goal is to increase the efficiency of mapping the actors active in the micro-regions and getting them on board. At the same time, we aim to fulfill professional tasks and meet challenges based on the activities of our organization, that have the potential of taking us to a higher level and of inspiring us to operate in accordance with our mission. In accordance with the fundamental principles of this method, between 2011 and 2014 we made attempts to establish cooperation between local actors embedded in a regional development process (KÉK – Round Table of Common Interests), thus gaining social and organizational experience in working between micro – regions.

We hope that in the future, we can become permanent players in the strategic development processes of the Abaúj region and / or expand into a team ready to organize processes of strategic import in an autonomous fashion.

A Humán Reform Alapítványt székelyföldi magánszemélyek alapították, magán tőkével, tanárok, értelmiségiek. Székhelye: Székelyudvarhely, Eötvös József u. 13 sz. Hargita megye, Románia
Az Alapítvány küldetése: az önmagát tudatosan megfogalmazó egyén és közösség fejlesztése.
A célok elérése érdekében a következő tevékenységi területeken dolgozik: felnőttképzés/élethossziglani tanulás ( u.n. “life long learning”); közösségfejlesztés; vidék-, ill. mikróregionális fejlesztés; kis- és közösségi vállalkozásfejlesztés; közművelődés-, kultúra szociális jellegű tevékenységek

A projektbe való kapcsolódásunk motivációját jelenti, hogy megismerjük és adaptáljuk a „hackathon” módszert a székelyföldi/romániai kontextusra; hogy kiegészítsük a közösségfejlesztés eszköztárárát és módszertanát a TANULTAKKAL; hogy akkreditáltatjuk a közösségfejlesztő képzést a kiegészített módszertannal és hogy képzéseket tartsunk országszerte.

Human Reform Foundation was founded by private individuals (teachers, intellectuals) from Szeklerland, with private capital. Headquarters: Odorheiu Secuiesc / Székelyudvarhely, Eötvös József u. 13., Harghita County, Romania.

The mission of the Foundation is to develop individuals and communities capable of articulating themselves in a conscious manner.

In order to achieve these goals, the Foundation works in the following areas of activity: adult education / life-long learning; community development; rural or micro-regional development; SME and community enterprise development; activities of a cultural and social nature.

Our motivation in joining the project was to get to know and adapt the “hackathon” method to the Szeklerland / Romanian context; to complement the tools and methodologies of community development with what has been LEARNED; to have community development training accredited with the supplemented methodology and to conduct trainings nationwide.

A Homoród-Küküllő LEADER Egyesület 2016-ban alakult meg 39 taggal, mely tagokból 15 önkományzat, 20 civilszervezet és 4 vállalkozás.
A térség fejlesztése érdekében a 2014-2020-as programozási időszakra egy Helyi Fejlesztési Tervet dolgozott ki az Egyesület, melyben három fő célt fogalmazott meg:
• A vidéki közösség életterének fejlesztése,
• Befogadó és fenntartható gazdaság fejlesztése,
• A fiatalok térségbe vonzása.
Az Egyesület munkája során vallja, hogy tartós vidékfejlesztést csak úgy lehet elérni, ha azt a helyi közösségekre alapozzuk, őket érdekeltté téve a cselekvésre. Amennyiben a közösség egy tervezési folyamat aktív részévé tud válni, úgy a megszületett tervek megvalósulása is sokkal valószínűbb. A jelenlegi fejlesztési terv megvalósítására tervezett források több mint 90%-ban ki vannak szerződtetve és most időszerű az új programozási időszakra előkészíteni a fejlesztési stratégiát.

Ebben a projektben megfogalmazott új módszer megtanulása és bevezetése a térségben növelné a közösségi részvételt, így a tervek megvalósulását is.

The Homoród-Küküllő LEADER Association was founded in 2016 with 39 members, of which 15 are local governments, 20 NGOs and 4 businesses.

In order to develop the region, the Association has created a Local Development Plan for the 2014-2020 programming period, in which it formulated three main goals:

  • Improving the living space of rural communities,
  • Development of an inclusive and sustainable economy,
  • Attracting young people to the area.

The activities of the Association are rooted in the conviction that sustainable rural development can only be achieved when based on local communities, making the latter interested in taking action. Whenever the community can become an active part of the planning process, it is much more likely that the resulting plans will in fact be implemented. More than 90% of the resources planned for the implementation of the current development plan have been contracted out and it is now high time to prepare the development strategy for the new programming period.

Learning the new method formulated in this project and introducing it in the region would increase community participation, thus promoting the implementation of the plans proposed.

A Võru megyei Fejlesztési Központ Võru megye önkormányzatainak társulásaként fogja össze a megye stratégiai fejlesztését és felel a megyén belüli tevékenységekért, lefedve ezáltal az élet különféle területeit, úgy mint az oktatás, kultúra, turizmus, gazdaság, jóléti szolgáltatások és civil társadalom. A fejlesztési központ alapítványként működik, amelyben az önkormányzatok mellett, a civil társadalom képviselői és vállalkozók szintén tagjai a vezetőségnek. A társadalmi innovációs ökoszisztémája fejlődésének támogatása a szervezet egyik legfőbb feladata. 

2018 óta fejlesztjük és ültetjük gyakorlati alkalmazásba a szociális hackathon koncepcióját annak érdekében, hogy az érintettekkel közösen kezdeményezett szolgáltatás-fejlesztés révén fenntartható megoldásokat találjunk a vidéki térségben. A szociális hackathon, avagy ‘Vunki mano! loometalgud’ („ötletverseny”, a Vunkimano pedig egy lefordíthatatlan helyi tájszólás) a megye egyik legnépszerűbb és legszimbolikusabb eseményévé vált, amelyre mind a miniszterelnök, mind Észtország elnöke felfigyelt. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy fejlesszük a meglévő koncepciót és jó gyakorlatként eljuttassuk a hírét más térségekbe is, Észtországon belül és nemzetközi téren egyaránt.

Development Centre of Võru County is a joint-organization of municipalities of Võru County that manages the strategic development of the county and is responsible for cross-county activities by covering different areas like education, culture, tourism, economy, welfare and civil society. Development Centre is functioning as a foundation where beside municipalities, also representatives of civil society and entrepreneurs are members of the board.

Supporting the development of social innovation ecosystem is one of the main tasks of our organization. Since 2018 we have developed and implemented the concept of the social hackathon for initiating co-creation of services together with all stakeholders for finding sustainable solutions in the rural area. Social hackathons, named Vunki mano! loometalgud‘ has become one of the famous and symbolic events in the county, which has been recognized by both the Prime Minister and the President of Estonia. We continue to make an effort to improve the concept and disseminate it as a good practice to other areas in Estonia and internationally.