fbpx

Székely gyakorlat * The Szekler practice

Hackathon a Hargitán

Új közösségfejlesztő módszerekkel ismerkedett 24 székelyföldi vidékfejlesztő szakember a projekt keretén belül. Szerdától – szombatig, 2021. március 10-13. között, négy kerek napon át – a mai időkben szinte hihetetlen, de nagy érdeklődés, nyitottság, végig hiteles jelenlét és aktivitás jellemezte a résztvevőket.

Hamar kiderült, „áhhá”, hogy mi is a közösségfejlesztés, szakmai megközelítésben. A közösségfejlesztésről, mint „szakmáról” nem igazán voltak előzetes elképzelések, úgyhogy, a történeti felvezető összevetve a székelyföldi sajátosságokkal szerencsésen rendet rakott a fejekben. A képzés, specifikusan közösségfejlesztői részében nemcsak beszéltünk róla, de ki is próbáltuk a moccantást és a közösségi beszélgetést. Mindenki interjúzott két-három másik térségbeli kollegával, feljegyezték a hallottakat, rendszerezték és előkészítették a közösségi beszélgetést. Mindezeket első sorban módszertani hangsúlyokkal, le is vezényeltünk. Ezek után a közösségi tervezésé volt a terep. A jövőműhely kitűnő módszer az ok-okozati összefüggések feltárására és a hatékony program/projekt tervek megalapozására.. Izgalmas rádöbbenésekre nyílt lehetőség, mikor az összefoglaló táblázatok alapján tisztázódott a közösségfejlesztés-vidékfejlesztés-területfejlesztés viszonyrendszere! Igencsak aláhúzódott ám a közösségfejlesztés, mint „kötelező” megközelítés!

Az utolsó két napon már a hackathon volt a főszereplő. Viszonylag hamar sikerült megérteni és elfogadni ezt az új, hatékonynak ígérkező módszert. Az előzetes bemutatás és elméleti felvezetés után a gyakorlati kipróbálás következett. Mindenki „pitching-elt”, ami ettől tova felé „toborzó”-ként vonul be a módszertanba…Megtapasztaltuk,  és megbeszéltük az átélteket. Továbbiakban  a fő  gyakorlati foglalkozást a FELADATLAPOK kipróbálása jelentette. Az alapokat/ az alap tematikát a   Homoród-Küküllő LEADER térség jövőképe alapján megfogalmazott öt altémakör képezte. Két munkacsoport kipróbálta az észt partner által használt FELADATLAPOKAT, míg a másik két csapat az általunk „kifejlesztett” és ajánlott FELADATLAPOK alapján dolgozott. Izgalmas tapasztalt volt! Valószínű, hogy a „hibrid” lapok lesz a végső megoldás, ami szinte 100%-ban össze is állt már! Minden csapat sikeresen mutatta be projekt terveit. A végén még egy kicsit elvitázgattunk a zsűrizés mikéntjéről, az esetleges ajánlott szempontrendszerről, de úgy vélték a jelenlévők, hogy a már felkért zsűritagok vannak olyan erős és tapasztalt személyiségek e téren, hogy minimális egyeztetések után képesek valós szakmai döntéseket hozni. A résztvevők egyöntetűen vállalták, hogy mentorokként segítik a „nagy hackathont”, amit ezentúl „VIDÉKFEJLESZTÉSI MARATON”- nak fog ismerni a helyi „szakma”.

Nem mellékesen, olyan lelkes hangulatban zártuk a képzést, hogy komolyan felmerült a módszer további alkalmazásának igénye a többi székelyföldi kistérségben is. A képzés szakmai kivitelezését és hátterét a Human Reform Alapítvány valamint a Homoród-Küküllő LEADER stábja, profikhoz méltóan, biztosította. Öröm volt részese lenni az eseménynek.

Összefoglalót készítette: Balla Zoltán

Hackathon on the Harghita

24 rural development experts from Szeklerland learned about new community development methods within the framework of a project. From Wednesday to Saturday, 10 to 13 March 2021, over four round days – almost unbelievable in today’s times – the participants were characterised by great interest, openness, authentic presence and activity.

It soon became clear “ahhhh” what community development is, in a professional approach. There was not much of a preconception of community development as a “profession”, so the historical introduction, compared with the peculiarities of Szeklerland, fortunately put things in order. In the training, specifically in the community development part, we not only talked about it, but also tried out the ’mocking’ (special phrase of mobilizing) and community discussion. Everyone interviewed two or three other colleagues in the area, took notes, organised and prepared for the community conversation. All this was conducted with a methodological emphasis in the first place. After that, it was a matter of community planning. The ’future workshop’ is an excellent method for exploring cause and effect relationships and for establishing effective programme/project plans… Exciting revelations were made when the summary tables clarified the relationship between community development-urban development-region development! Community development as a “must” approach was very much underlined! The last two days were dominated by the hackathon. Relatively quickly, this new and promising method was understood and accepted.

After the preliminary presentation and theoretical introduction, the practical testing followed. Everybody ’pitched’, which from then on became a recruiting method… We experienced and discussed what we had experienced. Further on, the main practical session was the testing of the TASKSHEETS. The five sub-themes, based on the vision of the Homoród-Küküllő LEADER region, formed the basis/theme. Two working groups tested the WORKPLANTS used by the Estonian partner, while the other two teams worked on the basis of the WORKPLANTS developed and recommended by us. It was an exciting experience! It is likely that the “hybrid” sheets will be the final solution, which is almost 100% together! All teams successfully presented their project plans. At the end, we had a little discussion about the way of jurying and the possible recommended criteria, but it was felt by all present that the jury already invited is so strong and experienced in this field that it is able to make real professional decisions after minimal discussion. The participants unanimously agreed to act as mentors for the ’big hackathon’, which will henceforth be known as the ’RURAL DEVELOPMENT MARATON’ by the local profession.

Not incidentally, we closed the training in such an enthusiastic atmosphere that the need for further application of the method in other Szeklerland regions was seriously raised. The professional implementation and background of the training was provided by the Human Reform Foundation and the Homoród-Küküllő LEADER staff. It was a pleasure to be part of the event.

Summary by Zoltán Balla

Betűk méretezése
Kontraszt