fbpx

Kontextusok * Contexts

Aprófalvas, vidéki térség, a hajdani történeti Abaúj vármegye területe. 

 • 17.150 lakos
 • negatív (egyre erősödő) migráció
 • demográfi kép: elöregedés/fiatalok elvándorlása
 • elszegényedés nagy mértékű és növekvő
 • képzetlenség magas arányú
 • perifériális terheltség (Trianon-hatás)
 • munkahelyek/ipar hiánya – munkanélküliség
 • 30 településes járásban két kisvárossal (2000-3000 lakosúak)
 • aprófalvak, többségében: 200-800  lakossal
 • gyenge infrastruktúra, a fő ütőerektől való távolság
 • DE természeti és kulturális erőforrásokban való bővelkedés 
 • magas turisztikai potenciál 

Reméljük, hogy egy sikeres, mikrotérségeken átívelő szociális hackathon – mint további közösségi tervezésre aktivizáló folyamat nyitánya – hatékony bevonó erővel bír majd ahhoz, hogy a közösségfejlesztés alapú vidékfejlesztéshez szükséges szintű helyi elkötelezettek kritikus tömeg keletkezzék általa. reméljük, hogy a projekt által megszólítottak a folyamat során intenzív közösségi tanulási folyamatnak lesznek részesei, miközben településük, mikrotérségi környezetük aktív kezdeményezőivé, a többi mikrotérségi szereplővel kölcsönös támogatásban pedig, a térségünk stratégiai fejlesztési folyamataiba partneri minőségben is helytálló csapatként szerepelhetnek. Ezzel párhuzamosan a fejlesztési folyamatok között szereplő intézmények arra hajlandó vezetői, munkatársai motivációval felvértezve közösségi működési módra válthatnának át.

A rural area encompassing a large number of small villages, it is equivalent of the former territory of the historical Abaúj county. 

 • 17,150 inhabitants
 • negative migration (an increasing trend)
 • demographic picture: aging population with young people leaving the area behind
 • impoverishment is high and increasing
 • a large share of the population is unskilled
 • peripheral load (“Trianon effect”)
 • lack of jobs / industry – unemployment
 • two small towns (2000-3000 inhabitants) in a district of 30 municipalities
 • small villages, mostly with 200-800 inhabitants
 • poor infrastructure, distance from main hubs
 • BUT abundance of natural and cultural resources 
 • tourism has a high potential 

We hope that as the opening of a further process of activating community planning, a successful social hackathon crossing micro regions will provide effective leverage to generate a critical mass of local stakeholders required for community-based rural development. We hope that those addressed by the project will in the process undergo an intensive community learning experience, that they will become active initiators within their own municipal and micro-regional environments, and that, furthermore, in mutual support with other micro-regional actors, they can go on to play an autonomous role as partners in the strategic development processes of our region. At the same time, the leaders and staff of the institutions involved in the development processes could acquire the motivation needed to switch to a community mode of operation.    

A Homoród-Küküllő LEADER-térség területe 1207,97 km2 és 87 települést foglal magába. Lakossága 34.600 fő (2011-es népszámlálási adat). A statisztikai mutatók többsége alapján a leghátrányosabb helyzetű térség Hargita megyében. A térség lakosságának 23,4 %-a roma nemzetiségű. A térség gazdaságának meghatározója a mezőgazdaság és kisvállalkozások jelenléte, jellemző a kézműves termékek előállítása. 

Magas természeti és kulturális értékekkel bír a térség, mind a 15 község területén található magas természetvédelmi értékű terület, ugyanakkor a térség épített öröksége az UNESCO világörökség részét is képezi.

Azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztói társadalom hatására a saját értékeinkre nem vigyázunk, az életterünk “fogyasztói” lettünk. A kihívás abban áll, hogy a lakosság minél inkább a térség gazdájává és működtetőjévé váljon.

 

Videó a térség egy részének természeti és kulturális értékeiről.

A térség gasztronómiai különlegességeiről készült kiadványunk.

Helyi termékeket népszerűsítő kiadványunk.

The area of the Homoród-Küküllő LEADER area covers 1207.97 km 2 and includes 87 municipalities. It has a population of 34,600 (2011 census data). According to most statistical indicators, it is the most disadvantaged area in Harghita County. 23.4% of the population of the region is of Roma nationality. The economy of the region is determined by the presence of agriculture and small businesses, while the production of handicraft items is equally a characteristic activity. 

Rich in natural and cultural values, the area is of high nature conservation value in all 15 municipalities, while the built heritage of the area is also a UNESCO World Heritage Site.

In our experience, consumer society has resulted in people failing to take care of their own values; we have become “consumers” of our living space. The challenge is to turn the population into owners and operators of the area as much as possible.

A video about the natural and cultural values of a part of the area.

Our publication about the region’s rich culinary traditions.

Our publication promoting local products.

Võru megye Dél-Észtországban található. Legdélebbi megyeként az egyetlen olyan, amely 2 különböző állammal is határos – a Lett Köztársasággal délen, és az Orosz Államszövetséggel keleten. Ez a régió 2 733 km2-en terül el és a 36.000-en élnek itt. A tájat elsősorban erdők, mocsarak és termőföldek festő képe alkotja. Võru megye 5 önkormányzatból áll, akik közös erővel dolgoznak a megye fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődésén. Az önkormányzatok között 1 város van (Võru városa) és 4 vidéki önkormányzat – Võru, Antsla, Rõuge, Setomaa. Võru megye fő gazdasági ágazatai az erdészet, a fakitermelés, bútorkészítés és élelmiszer előállítás, valamint a turizmus. Legfőbb előnye és egyben hátránya is a területi elhelyezkedéséből adódik – az orosz Pskov (100 km) és a Lett Riga (220 km) relatív közelségének köszönhetően.

A megye népességét tekintve 2 nagy etnikai csoport él itt, egyrészt a Võrui emberek, másrészt pedig a szetuk. Mindkét etnikai csoportnak megvan a maga dialektusa és tradíciókban felfedezhető kulturális hagyománya.

Võru megye lakosságszáma szignifikánsan csökkent az elmúlt évtizedekben (2007-2017 között 8.46%-al). Az ország legöregebb népessége él itt, a legalacsonyabb egészségesen leélt évek számával és a legmagasabb szegénységi rátával. Võru megye számos komplex társadalmi problémától szenved, amelyek jelentős kihívások elé állítják a térség fejlődését. Az észt Statisztikai Hivatal által készített statisztikai összehasonlítások alapján a lakosság és a jóléti ellátás szemszögéből azonosított legfőbb kihívások a következők:

 • az egészségesen leélt évek száma itt a legalacsonyabb Észtországban
 • az egyik legmagasabb a szegénységi ráta  
 • az egyik legmagasabb társadalmi elszigetelődési ráta ·
 • a leginkább idősödő népességgel bír
 • az észt átlaghoz képest magasabb a fogyatékossággal élő emberek aránya 

A szociális hackathon szervezésekor, igyekeztünk elmozdulni a fejlesztésből a csinálás, a gyakorlat és a megerősítés fázisába, annak érdekében, hogy értelmezzük és rendszerezzük a korábbi gyors fejlesztések gyakorlatát.

Ebben a projektben való bekapcsolódásunk célja, hogy népszerűsítsük a szociális hackathont és a partnerekkel közösen módszertani oktatási anyagokon keresztül keretbe rendezzük a tapasztalatainkat. Ezek az anyagok segítenek megerősíteni a közösség tagjait és a közszféra képviselőit abban, hogy cselekvéseken keresztül gyakorlatba ültessék a közös alkotást elősegítő eseményeket a közösségeikben és térségekben és továbbá terjesszék a közös alkotás tudását.

Võru County, located in South-East of Estonia. It is the most Southern county and the only one bordering two different states – Latvian Republic (in the South) and Russian Federation (in the East). The region is covering an area of 2 733 km2 and has a population of 36 000 inhabitants.  Landscape is dominated by forests, bogs and farmland creating scenic views. Võru County consists of five municipalities that work together to facilitate the county’s balanced and sustainable development. Municipalities divided into one urban – Võru town – and four rural municipalities – Võru,  Antsla, Rõuge, Setomaa.  

Võru county’s main economic sectors are forestry and wood processing, furniture and food industry and also tourism. Its main advatage and also disadvantage lays in its location, due to its relative proximity to Pskov in Russia (100 km) and Riga in Latvia (220 km). 

Two indigenous ethnic groups live in Võru County – the Võru people and the Setos. Both ethnic groups have their dialect and cultural heritage in traditions. 

The population of Võru County has been decreasing significantly over the last decade (by 8.46% between 2007-2017). It has one of the oldest populations in Estonia, the lowest rate of healthy life years and one of the highest rates of poverty. Võru County suffers from complex social problems which pose a significant challenge to the development of the county. Based on a statistic comparison prepared by the Statistic Office of Estonia, the main challenges in the perspective of population and welfare are:

 • the lowest rate of healthy life years in Estonia; 
 • one of the highest rates of poverty in Estonia;
 • one of the highest rates of social isolation in Estonia;
 • one of the oldest populations in Estonia;
 • higher rate of disabled people than Estonian average

In organizing the social hackathon, we have moved from the development phase to the implementation and consolidation phase, which needs to make sense of and systematize the experience of rapid development so far. The aim of participating in the project is to disseminate the good practice of social hackathon and together with partners framing our experiences into methodological learning materials. These materials help to empower community members and public sector representatives to take actions in implementing co-creative events in their communities and regions and therefore spreading the knowledge of co-creation.